Saemiedigkie edtja saemiej politihkeles sijjiem veaksahbåbpoe darjodh jïh saemiej iedtjh skreejredh Nöörjesne jïh sjïehteladtedh guktie saemieh maehtieh sov gïelem, sov kultuvrem jïh sov siebriedahkejieledem gorredidh jïh evtiedidh.
Saemiedigkien bïjre
`

Politihkeles siebrie

Sametingsrådet
Rådet fungerer som Sametingets regjering, og står for den daglig politiske virksomheten. Sametingsrådets medlemmer er oppnevnt av presidenten, som leder rådet.
Plenumsforsamlingen
Sametinget i plenum er Sametingets øverste organ og myndighet. Plenumsmøter avholdes vanligvis fire ganger i året, samme uke som komitémøtene.
12.06.2015 - 13.06.2015 Landsmøte NRL

Gærjagåetie

Govva: Sara Marja Magga
Gærjagåetie