Saemiedigkie edtja saemiej politihkeles sijjiem veaksahbåbpoe darjodh jïh saemiej iedtjh skreejredh Nöörjesne jïh sjïehteladtedh guktie saemieh maehtieh sov gïelem, sov kultuvrem jïh sov siebriedahkejieledem gorredidh jïh evtiedidh.
Saemiedigkien bïjre
`

Politihkeles siebrie

Sametingsrådet
Rådet fungerer som Sametingets regjering, og står for den daglig politiske virksomheten. Sametingsrådets medlemmer er oppnevnt av presidenten, som leder rådet.
Plenumsforsamlingen
Sametinget i plenum er Sametingets øverste organ og myndighet. Plenumsmøter avholdes vanligvis fire ganger i året, samme uke som komitémøtene.

Mij heannede?

19.05.2015 - 22.05.2015 Sámedikki lávdegoddečoahkkimat
01.06.2015 - 05.06.2015 Sámedikki dievasčoahkkin
21.09.2015 - 25.09.2015 Sametingets komite- og plenum
03.11.2015 - 03.11.2015 Møte i plenumsledelsen
16.11.2015 - 20.11.2015 Sámedikki lávdegoddečoahkkimat

Gærjagåetie

Govva: Sara Marja Magga
Gærjagåetie