Dåarjoe saemien gïeleprosjektide

Dåarjoeöörnegen ulmie lea årrojh nuepiem utnieh saemien lïeredh jïh gïelem evtiedidh.

Ræhpas ohtsememierie.  

Ohtsemh iktemearan gïetesuvvieh. Aamhtesereeremetïjje lea medtie göökte askh.

Daase maahtah dåarjoem åadtjodh:

 • Gïeleapplikasjovnh jïh spïelh maanide jïh noeride darjodh jïh/jallh jarkoestidh saemiengïelese.
 • Saemienkuvsjh geerve almetjidie.
 • Lohkeme- jïh tjaelemeviehkieöörnegh almetjidie mah saemiestieh.
 • Jarkoestimmiem dåarjodh Bijpielistie åarjel- jïh julevsaemien gïelese.
 • Gïeleevtiedimmieråajvarimmieh gïelejarngide mah leah tseegkemeboelhken.
 • Tjöönghkeme saemien sijjienommijste.
 • Baakoegærjah evtiedidh saemien gïeline, joekoen digitaale vuekieh prioriteradamme sjidtieh.
 • Terminologijeprosjekth.
 • Evtiedimmieprosjektigujmie viehkiehtidh saemiengïeleldh meedijafaalenasside mah leah boelhkesne åvtelen ihkuve giehtelimsdåarjoem åadtjoeh.
 • Gïeleråajvarimmieh mïerhkesjimmien sjïekenisnie dehtie gaskenasjonaale jaepeste aalkoealmetjegïelide 2019.
 • Gïelesåjhtoeråajvarimmieh jïh hijven gïeleareenah.
 • Evtiedimmie maallijste juktie gïelevierhtieh mah aktene regijovnesne gååvnesieh ektesne maehtieh viehkiehtidh gïelelïerehtimmiem bueriedidh.

Gïeh maehtieh dåarjoem åadtjodh:

 • Byögkeles jïh privaate siebrieh/institusjovnh/gïehtelimmieh
 • Saemien gïelejarngh mah ryöktesth dåarjoem Saemiedigkien budsjedten bijjelen dåastoeh eah maehtieh syökedh. Men daah saemien gïelejarngh maehtieh syökedh: -
  • Saemien gïelejarngh julev-, åarjel- jïh maarhkasaemien dajvesne maehtieh dåarjoen bïjre syökedh prioriteradimmiej nuelesne: "Gïelesåjhtoeråajvarimmieh jïh hijven gïeleareenah" jïh "Evtiedimmie maallijste ihke gïelevierhtieh mah aktene dajvesne gååvnesieh ektesne maehtieh viehkiehtidh gïelelïerehtimmiem bueriedidh".
  • Gaajhkh gïelerjarngh maehtieh dåarjoen bïjre syökedh prioriteradimmien nuelesne. "Gïeleråajvarimmie mïerhkesjimmien sjïekenisnie dehtie gaskenasjonaale jaepeste aalkoealmetjegïelide 2019".
 • Sïelth, institusjovnh jïh siebrieh mah dåarjoem dåastoeh tjuerieh registreradamme årrodh Enhetsregisterisnie Nöörjesne.

Dan jïjnjem maahtah dåarjojne åadtjodh:

Jeenjemes dåarjoe lea 300 000 kråvnaj raajan.

Daah lissietjaalegh edtjieh ohtsemem dåeriedidh:

Prosjektebuerkiestimmie gusnie daate lea meatan:

 • Prosjekten ulmie bielieulmiejgujmie
 • Ulmiedåehkie
 • Buerkiestimmie ohtsemasse
 • Faageles sisvege
 • Buerkiestimmie tjirrehtimmeste prosjekteste soejkesjinie åvtese jïh jaksoesmierieh
 • Guktie gåarede prosjektem tjïrrehtidh/vaahravuarjasjimmie
 • Guktie prosjekte utniji sjaavnjoem jïh siebriedahken daerpiesvoetem våaroeminie åtna
 • Buerkiestimmie mij vuesehte guktie prosjekte effektem åådtje prosjekteboelhken mænngan
 • Buerkiestimmie guktie mïrrestallemeperspektijve gorresåvva prosjektesne
 • Buerkiestimmie mij vuesehte guktie edtja prosjekten illedahkem våajnoes darjodh/bæjhkoehtidh
 • Dastegh laavenjostoeguejmieh
 • Naan jeatjah beetnehvierhtieguejmieh ohtsemem dåarjoen bïjre gïetedamme jïh dagke dåarjoem vadteme
 • Sjïehtedimmie applikasjovnen reakta-aajhterinie (lea faamosne gosse syökoe jarkoestimmien jallh sjïehtedimmien bïjre applikasjovnijste).

Jeatjah krïevenassh: Öörnegen krïevenassh leah daesnie Dåarjoenjoelkedassh saemien gïeleprosjektide.

Govlehtallije: Anne Marit Triumf, tlf. 78 48 42 11 jïh Siv Marit R. Eira, tlf. 78 47 40 72

Elektronisk søknadsskjema

Rapporteringsskjema WORD | 18.906 kB
Buerkiestimmie prosjekteste WORD | 15.052 kB

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!