Duedtiestipende

Søknadsfrist: 25.02.2019 23:59

Gïeh maehtieh dåarjoem åadtjodh:

 • Learohkh jåarhkeskuvlesne mah vaeltieh:
  • Jåa1 Hammoedimmie jïh vætnoe, duedtine goh åejviebielie programmefaagijste
  • Jåa2 Hammoedimmie jïh duedtie elliestïjjen duedtine goh åejviebielie programmefaagijste
 • Learohkh Nöörjeste mah vaeltieh Elliestïjjen duedtiem Saemiej ööhpehtimmiejarngesne Johkemehkesne

Mïsse maahta dåarjoem åadtjodh: Stipende lea abpe skuvlejaapan/lohkemejaapan

Man jïjnjem maahta åadtjodh: Kr. 10 000,- fïerhte learohke

Krïevenassh ohtsemasse:

 • Saemiedigkien digitaale ohtsemegoere edtja åtnasovvedh
 • Ohtsemh mah eah leah krïevenassi mietie sijhtieh heajhtasovvedh
 • Daah lissietjaalegh edtjieh ohtsemem dåeriedidh: Ööhpehtimmieinstitusjovnh edtjieh daam vihtiestidh:
  • Bïevnesh mejtie learohke lea elliestïjjen learohke aktene learoesijjesne mij lea jååhkesjamme ööhpehtimmiedåarjose öörnegisnie Statens lånekasse for utdanning

Govlehtallije öörnegasse: Cecilie Samuelsen Fagerheim, +47 78 47 41 05

Neste søknadsfrist er 25.02.2019

Elektronisk søknadsskjema

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!