Gïeleskreejremestipende learoehkidie jåarhkeskuvlesne mah leah saemienööhpehtimmiem veeljeme

Saemiedigkie gïeleskreejremestipendem vadta learoehkidie jåarhkeskuvlesne mej saemien goh faage jåarhkeskuvlesne.

Søknadsfrist: 31.03.2019 23:59

Vïhtesjadth dastegh datne ih leah 18 jaepieh illeme, tjoerh ohtsemem seedtedh dov eejhtegen ID-porten tjïrrh.

Ohtsememierie 31.03.19.

Ohtsemh skuvlejaapan 2018/19 maahtah sïjse seedtedh 16.01.19 raejeste 31.03.19 raajan. Ohtsemh iktemearan gïetesuvvieh gosse sïjse båetieh.

Gie maahta stipendem åadtjodh?

 • Learohkh jåarhkeskuvlesne mej saemien gïelelïerehtimmie voestesgïeline, mubpiengïeline jallh ammesgïeline.
 • Learohkh jåarhkeskuvlesne mej saemien gïelelïerehtimmie voestesgïeline, mubpiengïeline jallh ammesgïeline goh maajhööhpehtimmie.
 • Learohkh jåarhkeskuvlesne mah eksamenem saemiengïelesne vaeltieh goh privatiste.
 • Nöörjen staatenårrojh, jallh dah mah reaktam utnieh jïjtjemse registreradidh goh nöörjen staatenårroje jïh lea ektiedamme akten byögkeles jååhkesjamme learoesæjjan Sveerjesne jallh Såevmesne.

Juktie stipendem åadtjodh tjoerh learoehkinie årrodh aktene byögkeles jååhkesjamme learoesijjesne Nöörjesne, gusnie maahta ööhpehtimmiedåarjoem åadtjodh öörnegistie Statens lånekasse for utdanning. Ohtsijh mah leah ektiedamme akten byögkeles jååhkesjamme learoesæjjan Sveerjesne jallh Såevmesne tjuerieh nöörjen staatenårrojh årrodh, jallh reaktam utnedh jïjtjemse registreradidh goh nöörjen staatenårroje jïh reaktam utnedh dåarjose öörnegen tjirrh Statens lånekasse for utdanning.

Man jïjnjem maahtah stipendine åadtjodh:

 • Saemien voestesgïeline: 9 000 kr
 • Saemien mubpiengïeline – saemien 2: 5 500 kr
 • Saemien mubpiengïeline – saemien 3 jallh saemien 4: 3000 kr
 • Saemien ammesgïeline: 3 000 kr

Lissietjaalege ohtsemasse:

 • Vihtiestimmie skuvleste datne leah learohke skuvlesne jïh dov lea saemien gïelelïerehtimmie.
 • Goh privatiste tjoerh vihtiestimmiem skuvleste seedtedh datne leah learohke skuvlesne jïh datne jïjtjemdh eksamenasse registreradamme.
 • Dastegh datne leah learohke Sveerjesne jallh Såevmesne tjoerh lissiebïevnesh faagelohkehtæjjeste seedtedh mennie daltesisnie lïerehtimmie lea Saemiedigkien njoelkedassi mietie; saemien voestesgïeline, mubpiengïeline 2, 3 jallh 4, jallh ammesgïeline.

Vielie bïevnesh stipenden krïevenassi bïjre:

Vuartesjh stipendenjoelkedasside.

Govlehtallijh:

Anne Marit Triumf, tlf. 78 48 42 11 jïh Siv Marit R. Eira, tlf. 78 47 40 72

Elektrovneles ohtsemegoere

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!