Kultuvremojhtesevaarjelimmie

Søknadsfrist: 15.02.2019 23:59

Ohtsememierie: 15.02.19

Gie maahta dåarjoem åadtjodh: Aajhterh jïh utnijh saemien kultuvremojhtesijstie jïh dåaroemojhtesijstie

Mïsse maahta dåarjoem åadtjodh:

Gåetievaarjelimmieprosjekth:

  • Antikvareles dåvvomesoejkesjh darjodh jïjtsistie vaarjelamme jïh vaarjelimmievyörtegs saemien gåetide.
  • Dåvvome jïjtsistie vaarjelamme jïh vaarjelimmievyörtegs saemien gåetijste, gåetieh mah stoerre vihkelesvoetem utnieh dan saemien voenges siebriedahkese prioriteradamme sjidtieh
  • Åehpiedehteme ektiedamme jïjtsistie vaarjelamme jïh vaarjelimmievyörtegs saemien gåetide

Registreradimmie jïh dokumentasjovne:

  • Registreradimmie jïjtsistie vaarjelamme saemien kultuvremojhtesijstie jïh kultuvrebyjresijstie. Dajvh mah leah vaenie goerehtamme saemien kultuvremojhtesi bïjre prioriteradamme sjidtieh
  • Tjöönghkeme jïh dokumentasjovne saemien immaterijelle kultuvremojhtesijstie eatnamisnie
  • Tjöönghkeme njaalmeldh soptsesijstie jïh mojhtesijstie mubpien veartenedåaroen bïjre jïh båeltemen, evalueradimmieh jïh orresistie bigkemen bïjre Noerhte-Romsesne jïh        Finnmarhkesne

Gorredimmie jïh sjïehteladteme:

  • Evtiedimmie gorredimmiesoejkesjistie saemien kultuvremojhtesidie jïh kultuvrebyjresidie
  • Gorredimmieråajvarimmieh jïh sjïehteladteme kultuvremojhtesijstie jïh kultuvrebyjresijstie, sjïere prioriteradimmie prosjektide Rijhkeantikvaaren BARK-programmen sisnjelen

Man jïjnjem maahta åadtjodh: 400 000,- kråvnaj raajan      

Dastegh haestemh ohtsemegoerine maehtede gaskesadtedh govlehtallijigujmie dåarjoeöörnegasse.             

Öörnegen govlehtallijh: Seniorraeriestæjja Lars Børge Myklevold, +47 78 48 42 73, seniorraeriestæjja Kjartan Gran, +47 78 48 42 84, seniorraeriestæjja Ingvild Larsen, +47 78 48 42 79, faageåvtehke Elin Rose Myrvoll, +47 78 47 40 20

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!