Søknadsfrist: 01.03.2017 23:59

Ohtsemh vuarjasjamme sjidtieh gelliej sjyöhtehke krööhkemi mietie. Ij tjoerh prosjektem aelkedh åvtelen Saemiedigkie ohtsemem dååsteme.

 Gïeh maehtieh ohtsedh?

  • Bertemh
  • Gïehtelimmieh

Mïsse maahtah dåarjoem ohtsedh?

  • Finansieradimmie orre saemien aalkoelidteratuvreste, dovne tjiehpies- jïh faagelidteratuvre
  • Finansieradimmie jarkoestimmeste lidteratuvreste saemien gïelese
  • Bæjhkoehtimmieh saemiengïeleldh guvvieraajrojste
  • Bæjhkoehtimmieh digitaale bæjhkoehtimmijste

 Ohtsememierie: njoktjen 1.b. 2017

Vielie bïevnesh - vuartesjh ohtsemegoere jïh njoelkedassh öörnegasse

Govlehtallijh:                          

Arne Johan Turi – 78 47 41 70
Emma Margret Skåden – 78 47 41 01
Silja Somby – 78 48 42 30
Johan Matteus Triumf – 78 48 42 81

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!