Lidteratuvre

Saemien ohtsemebaseradamme öörnege lidteratuvrese  saemien lidteratuvrem dåårje, dovne tjiehpies- jïh faagelidteratuvreprosjekth mejtie sïelth buektieh.

Søknadsfrist: 01.09.2018 23:59

Mijjieh ohtsemidie vuarjasjibie gelliej sjyöhtehke krööhkemi mietie. Ij tjoerh prosjektem aelkedh åvtelen Saemiedigkie lea ohtsemem dååsteme.

Gie maahta ohtsedh?

  • Bertemh
  • Sïelth

Mïsse maahta dåarjoem ohtsedh?

  • Tjiehpieslidteratuvre aalkoemanusinie saemiengïelesne.
  • Faagelidteratuvre aalkoemanusinie saemiengïelesne.
  • Saemiengïeleldh guvvieraajroeh.
  • Jarkoestimmieh lidteratuvreste maanide jïh noeride saemiengïelesne.
  • Digitaale bæjhkoehtimmieh saemiengielesne tjiehpieslidteratuvren sisnjelen.

Ohtsememierie: 01.09.2018

Govlehtallijh:                           

Arne Johan Turi, 78 47 41 70, Emma Margret Skåden, 78 47 41 01, Silja Somby, 78 48 42 30, Johan Matteus Triumf, 78 48 42 81

Elektronisk søknadsskjema

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!