Søknadsfrist: 01.09.2018 23:59

Mijjieh ohtsemidie vuarjasjibie gelliej sjyöhtehke krööhkemi mietie. Ij tjoerh prosjektem aelkedh åvtelen Saemiedigkie lea ohtsemem dååsteme.

Gie maahta ohtsedh?

  • Bertemh
  • Sïelth

Mïsse maahta dåarjoem ohtsedh?

  • Tjiehpieslidteratuvre aalkoemanusinie saemiengïelesne.
  • Faagelidteratuvre aalkoemanusinie saemiengïelesne.
  • Saemiengïeleldh guvvieraajroeh.
  • Jarkoestimmieh lidteratuvreste maanide jïh noeride saemiengïelesne.
  • Digitaale bæjhkoehtimmieh saemiengielesne tjiehpieslidteratuvren sisnjelen.

Ohtsememierie: 01.09.2018

Jis vielie bïevnesh sïjhth – öörnegen ohtsemegoere jïh njoelkedassh bæjhkoehtamme sjidtieh ruffien 2018.

Govlehtallijh:                           

Arne Johan Turi, 78 47 41 70, Emma Margret Skåden, 78 47 41 01, Silja Somby, 78 48 42 30, Johan Matteus Triumf, 78 48 42 81

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!