Tseegkemedåarjoe: Kombinasjovne- jïh miehtjiesjieleme

Maahtah tseegkemedåarjoen bïjre ohtsedh 1. boelhkese: Åestije-, jïh dorjese/dïenesjefokuse jïh/jallh 2. boelhkese: Evtiedimmie- jïh sjïdtemeboelhke.

1. BOELHKE: ÅESTIJE JÏH DORJESE-/DÏENESJEFOKUSE

Daan boelhken tseegkemedåarjoe maahta vadtasovvedh daase:

 • Teestadimmie aktede dorjesistie/dïenesjistie/hypotesistie, jïh man vyljehke åestijh leah maeksedh
 • Åestijegoerehtimmie - Daerpies dov dorjesinie/dïenesjinie?
 • Åestijegoerehtimmie edtja vaestiedassem vedtedh akten dåeriesmoerese/daerpiesvoetese maarhkedisnie.
 • Datne jueriedisnie mah åasah mijjieh maeksebe, gaskesadth Saemiedigkiem.

Krïevenassh:

 • Sïelte lea registreradamme goh sïelte vaenebe goh 2 jaepiej juassah.
 • Datne tjoerh årganisasjovnenommerem utnedh
 • Ohtseme tjuara tjïelke ulmiem utnedh
 • Åvtelen ohtsh byörh daejredh mejtie gaahtjijh jallh substituhth gååvnesieh. Dam tjoerh ohtsemisnie tjaeledh.
 • Ohtsemisnie akte tjïelke jïh hijven soejkesje edtja årrodh mij vuesehte maam edtjh darjodh fierhten asken. Daate våaroeminie sjædta    jïjtjedh baalhkese.

Dan bïjre maahtah ohtsedh:

 • Jïjtse baalhka maahta 15 000 kråvnaj raajan årrodh fïerhten asken. Dastegh dov lea ellies- jïh/jallh bielietïjjenbarkoe, jïjtse baalhka   maahta geahpanidh.
 • Åestijefokuseboelhkese dåarjoe jïjtse baalhkese maahta vadtasovvedh jeenjemes 9 askh.
 • Jeenjemes dåarjoe fïerhten sïeltese (åestijefokuse jïh sjïdtedimmie) lea 400 000 kråvnah.
 • Ih maehtieh  gåabpagihtie boelhkeste ohtsedh seamma tïjjen.
 • Ih maehtieh tseegkemedåarjoem ektiedidh jeatjah dåarjojne Saemiedigkeste.
 • Tjoerh skaehtiem maeksedh tseegkemedåarjoste. Vuartesjh skatteetaten.no juktie vielie bïevnesh åadtjodh. 

2. BOELHKE: EVTIEDIMMIE- JÏH SJÏDTEDIMMIEBOELHKE 

Daennie boelhkesne tseegkemedåarjoe maahta vaadtasovvedh daase:

 • Dov maarhkedem vijriedidh daennie laantesne jïh/jallh ålkoelaantesne
 • Orre dorjesh jïh dïenesjh evtiedidh fokusinie lissiehtamme aarvoeh sjugniedidh
 • Tjïelkebe profijle
 • Sïeltemaallem bueriedidh. Datne daarpesjh tjïelkestidh mejtie sïeltemaalle lea reaktoelaakan sjïehtedamme dan maarhkedese man   sisnie leah
 • Jis jueriedisnie mah åasah mijjieh maeksebe, gaskesadth Saemiedigkiem

Krïevenassh:

 • Sïelte lea registreradamme goh sïelte vaenebe goh 4 jaepiej juassah
 • Tjoerh årganisasjovnenommerem utnedh
 • Ohtseme tjuara tjïelke ulmiem utnedh
 • Dov leah syjhtedassh sjïdtedimmiem sjugniedidh
 • Datne tjoerh nuepide våajnoes darjodh
 • Dov akte tjïelke strategije guktie edtjh sjïdtedimmiem sjugniedidh
 • Ohtsemisnie akte tjïelke jïh hijven soejkesje edtja årrodh mij vuesehte maam edtjh darjodh fierhten asken. Daate våaroeminie sjædta    jïjtjedh baalhkese.

Dan bïjre maahtah ohtsedh:

 • Jïjtse baalhka maahta 15 000 kråvnaj raajan årrodh fïerhten asken. Dastegh dov lea ellies- jïh/jallh bielietïjjenbarkoe, jïjtjedh baalhka    maahta geahpanidh.
 • Sjïdtedimmieboelhkese maahta dåarjoem vedtedh jïjtse baalhkese jeenjemes 9 askh.
 • Jeenjemes daårjoe fïerhten sïeltese (åestijefokuse jïh sjïdtedimmie) lea 400 000 kråvnah.
 • Ih maehtieh gåabpagihtie boelhkeste ohtsedh seamma tïjjen.
 • Datne maahtah ryöktesth sjïdtedimmieboelhkese ohtsedh jïh ih tjoerh voestegh åestijefokusedåarjoem åadtjodh juktie posisjovnesne   årrodh dïenesjasse, dastegh krïevenassh leah illeme.
 • Dastegh ryöktesth sjïdtedimmeiboelhkese ohtsh, tjoerh dokumentasjovnem åestijefokusistie baalte bïejedh.
 • Ih maehtieh tseegkemedåarjoem ektiedidh jeatjah dåarjojne Saemiedigkeste.
 • Tjoerh skaehtiem maeksedh tseegkemedåarjoste. Vuartesjh skatteetaten.no juktie vielie bïevnesh åadtjodh.

Govlehtallije: Raeriestæjja Kirsten Østby, tell.: + 47 78 47 41 08

Elektronisk søknadsskjema

Oversikt over kommuner som er med i virkeområdet for tilskudd til næringsutvikling (STN-området)

Ta kontakt for informasjon om regelverk for 2018

Driftsbudsjett EXCELL | 12.562 kB

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!