Kulturliv_mainimage (1).jpg

Saemiedigkien åejvielaavenjasse kultuvrepolitihkesne lea sjïehteladtedh saemien kåanste- jïh kultuvredarjoemidie jïh tjeahpoem evtiedidh. Saemien siebriedahke lea annje bigkemeboelhkesne, gusnie prioriteradamme jïh annje tjuara prioriteradidh betniesuerkieh kultuvren jïh gïelen sisnjeli.  Daate aktem tjarke barkoem kreava saemien siebriedahkeste, saemien institusjovnijste, Saemiedigkeste jïh staateles åejvieladtjijste. Saemiedigkie vuajna  sov lea dïedte vaarjelidh jïh evtiedidh dam skraejriem jïh doh darjomh mej åvteste saemien årrojh dïedtem vaeltieh, jïh sijhtieh vihkielommes premissedeallahtæjja årrodh daennie prosessesne. Staateles åejvieladtjh læjhkan dam bijjemes dïedtem utnieh sjïehteladtedh guktie saemien siebriedahke jïjtje nuepiem åådtje sov siebriedahkebigkemem guhkiebasse evtiedidh. Regijonaale jïh voenges åejvieladtjh aaj dïedtem utnieh viehkiehtidh aktine ektie evtiedimmine saemien kåansteste, kultuvrejieliedistie jïh saemien institusjovnijste.

Saemiedigkie barka ihke gaajhkesh edtjieh nuepiem utnedh saemien kåanstem jïh kultuvrem dååjredh. Sïjhtebe sjïehteladtedh akten jielije jïh gellielaaketje kåanste- jïh kultuvrejieliedasse hijven kvaliteeteste mij sjugniesåvva, mejnie almetjh gïehtelieh, våajnoes dorjesåvva jïh maam gaajhkesh dovnesh maehtieh dååjredh.

Magga, Mariann Wolmann.jpg

Rådsmedlem
Parti: Arbeiderpartiet
Valgkrets: Østre

Meedijah jïh bæjhkoehtimmieh

Saemien meediji laavenjassh leah saemien årroejidie bïevnedh jïh daajroeh, saetniesvoeth jïh goerkesem beagkoehtidh siebriedahken stoerre gellievoeteste.

Saemien meedijafaalenasse jïh saemien bæjhkoehtimmieh leah joekoen vihkeles juktie saemien gïelh våajnoes darjodh, goh akte bielie gïeleevtiedimmeste jïh gïelelïerehtimmeste gaajhkide saemien årroejidie, jïh joekoen maanide jïh noeride..

27.9
28.9

Samiske litteraturdager

Sametingets bibliotek inviterer til samiske litteraturdager på Diehtosiida i Kautokeino onsdag og torsdag 27. - 28. september. Litteraturdagene åpent for alle.

27. september

11.00 - 12.00 Lunsj og registrering

12.00 - 12.10 Velkommen!

12.10 - 13.00 Mai-Britt Utsi: Joiketradisjon - joik fra Varanger

13.00 -13.40 Forfatter Saia Stueng

13.40 - 14.00 Pause

14.00 - 14.45 Sara Margrethe Oskal: Tradisjonell fortellertradisjon i nye former

14.45 - 15.30 Lill Tove Fredriksen i samtale med Jovnna-Ánde Vest

15.30 - 16.00 Pause

16.00 - 16.30 Anne Merete Gaup: Samisk mytologi som film

16.30 - 17.10 Forfatter Kirste Paltto

17.10 - 17.40 Tone Elvebakk og Janne Olsby, Várdobáiki samisk senter

18.00 Middag

28. september

09.00 - 10.00 Brita Pollan: Slik den ene samen har fortalt den andre samen

10.00 - 10.30 Siri Gaski: Felles samisk bibliografi

10.30 - 10.45 Pause

10.45 - 11.15 Forfatter Inger Marie Aikio

11.15 - 12.00 Mona Nummedal, Bokbasen: E-bok utlån. John Harald Skum, Alta bibliotek

12.00 - 12.45 Lunsj

12.45 - 14.30 NORLA: Norge i Frankfurt 2019

Påmelding:

Frist: 06.09

Sendes til: liv.inger.lindi@samediggi.no

Alle bestiller selv overnatting: Thon hotel Kautokeino, tlf. 78 48 70 00

Lunsj og middag dekkes av Sametinget.

Velkommen!

Ulmie Saemiedigkien viehkievierhtiejgujmie bæjhkoehtimmide jïh jeatjah meedijidie lea gelliesåarhts meedijah mah saemien gïelem, kultuvrem jïh siebriedahkejieledem vuesiehtieh. Bielieulmie lea saemien bæjhkoehtimmieh bæjjese bigkedh jïh evtiedidh mah eadtjohkevoetem siebriedahkesne sjugniedieh.

Doh ryöktesth dåarjoeh bæjhkoehtimmide jïh jeatjah meedijidie edtjieh viehkiehtidh sijjieh sjugniedidh gusnie saemien gïele, kultuvre jïh siebriedahkejielede aktem jïjtjeraarehke gïelem utnieh jïh identiteetem sjugniedieh.

Idrett

Sport og idrett har en sentral plass i det samiske samfunnet. Historisk sett har fysisk aktivitet naturlig vært en del av den samiske kulturen.

Etter hvert som behovene har endret seg har mange av disse aktivitetene endret form og innhold, og fremstår i dag som basis for idrett og aktivitet både på høyt sportslig nivå og på mosjonsnivå.

Paulsen, Lars Filip.jpg

Visepresident
Parti: Høyre
Valgkrets: Vesthavet

Målet for Sametingets økonomiske virkemidler til idrett er et mangfold av idrettsaktiviteter. Delmålet er et bredt og godt idrettstilbud for den samiske befolkningen.

Sametinget gir direktetilskudd til tre organisasjoner som organiserer samiske idrettsaktiviteter: Sámiid Valáštallanlihttu-Norga/Samenes idrettsforbund-Norge (SVL- N), Sámi Heargevuodjin-lihttu/Saami Reindeer-Race Federation (SHL) og FA Sápmi.

I tillegg gir Sametinget tilskudd til samisk ungdoms deltakelse i både idretts- og kulturdelen av Arctic Winter Games (AWG).

Direktetilskuddene til idrett skal bidra til at de samiske idrettsorganisasjonene kan utvikle et idrettstilbud både på bredde- og toppnivå.

Kunst- og kulturutøvelse

Sametingets ansvar når det gjelder utvikling av samisk kunst er å sørge for at kunstnerne har gode og forutsigbare rammevilkår for sin virksomhet. Vi skal både legge til rette for at vi har et mangfoldig samisk kulturliv samtidig som vi skal legge til rette for profesjonalisering og kvalitet. Vi skal legge til rette for tradisjonelle uttrykksformer, samtidig som vi skal legge til rette for samisk samtidskunst.

Sametingets viktigste verktøy i dette arbeidet er våre økonomiske virkemidler, men også den påvirkningsmuligheten vi har gjennom dialog, kontakt og samarbeid med andre offentlige myndigheter.

24.9
26.9

The Sámi Parliament, together with local partners in Sápmi, as well as Norwegian and international advisors and supporters, has commissioned the formalities for establishing a foundation in the legendary Mázejoavku: Sámi Dáiddajoavku house.
In the spirit of the Máze joavku, the event will include numerous happenings including workshops:
- Indigenous methodologies, welcomes Sami and Indigenous artists and curators such as Candice Hopkins (curator, Documenta 14).
- Yoik, sound and music, is led by musician Johan Sara Jr. and welcomes Sami and Indigenous artistic practitioners related to these fields.
OCA is supporting both of these workshops.
- Dictionary of Indigenous aesthetics, is led by Jan-Erik Lundström (SDG, Kárášjohka) and Anna Hudson (York University, Canada/Turtle Island) and are funded by MICH (Mobilizing Inuit Cultural Heritage, York University, Canada/Turtle Island).
Museum exhibition: RiddoDuottarMuseat will conduct an exhibition on the Alta Actions, with the support of the Sámi Parliament.
Panel discussion: this will include members of the legendary Mázejoavku: Sámi Dáiddajoavku and other speakers, including representatives from Documenta 14.

More info: Siljá Somby, Sámi parliament, +47 78 48 42 30/ 99 45 38 24; or Katya Garcia-Antón, OCA

Sametinget har søkerbaserte tilskudd til kulturutøvelse, det kan søkes om midler til samiskspråklig litteratur, samisk musikk, samiskspråklige tegneserier, samiske forlag og kulturtiltak. Kunstneravtalen er en samarbeidsavtale inngått mellom Sametinget og Sámi Dáiddárráđđi/Samisk kunstnerråd (SDR).

Kunstneravtalen

Sametinget og Sámi Dáiddárráđđi/Samisk kunstnerråd (SDR) har inngått en samarbeidsavtale (kunstneravtale). På grunnlag av kunstneravtalen gjennomfører Sametinget og SDR årlige forhandlinger der innhold og økonomisk ramme for kommende års avtale blir fastsatt. 

Samisk kunstneravtale består av midler til kunstfond, stipend til samiske kunstnere, visningsvederlag og driftsstøtte til kunstnerorganisasjonene og Samisk kunstnerråd.

04.6.2013
Last ned

Sametingsmelding om samisk kunst og kultur

25.1.2012
Last ned

Norsk kulturindeks 2012 Resultater fra samisk område

25.1.2012
Last ned

Evaluering av samarbeidsavtalen mellom Sametinget og de samiske kunstnerorganisasjonene

Arenaer for samisk kulturutøvelse

De samiske kulturhusene, teatrene, festivalene og museene er viktige arenaer for å synliggjøre, ivareta og utvikle samisk kunst, kultur og kulturarv.

Disse institusjonene er samiske fyrtårn i sine lokalsamfunn, de tilbyr kulturnæringsarbeidsplasser i distriktene. Institusjonsbyggingen og institusjonsutviklingen er derfor grunnleggende for ivaretakelse og utvikling av det samiske samfunnet og det samiske demokratiet.

09.11

Kultuvreraerien jaepiekonferanse 2017: Saemien Sikne

Mah dïhte saemien lea jååhkesjamme goh akte bielie dehtie nasjonaale soptsesistie? Gubpede dïhte nænnoes politihkeles eadtjohkevoete saemien tjeahposne båata? Kultuvreraerie jïh Saemiedigkie vihkeles gyhtjelassh biejjieöörnegasse biejieh jaepiekonferansesne 2017. Gyhtjelassh ïedtjem utnieh dovne nöörjen jïh saemien tjeahpoe- jïh kultuvreaktööride.

Noere saemien tjiehpiedæjjah tjeahpoem nuhtjieh juktie sijjen aajhpehtsvoetem vuesiehtidh jïh jïjtsh rïektesvoetem våajnoes darjodh. Mijjieh tihtelem aktede vierhkeste lööneme dehtie saemien tjiehpiedæjjeste Carola Grahn jïh saemien siknem biejjieöörnegasse bïejeme. Bijjiebaakoe tjïerteste guktie dïhte sjïere gæmhpoe dam saemien tjeahpoem tsavtsa. Mij dïhte lïhke ektiedimmie tjeahpoen jïh politihken gaskem sæjhta jiehtedh? Sikne aaj dej ektie aarvoej bïjre mah leah behtjiedimmien nuelesne abpe veartenisnie – aarvoeh mej åvteste aalkoealmetjh sjïere gorredimmievuekieh utnieh? Lohkh konferansen bïjre jïh bïeljelh mejtie sïjhth meatan årrodh: http://www.kulturradet.no/arskonferansen-2017 

Sametinget gir direktetilskudd til ulike arenaer for kulturutøvelse. Direktetilskuddene til arenaer for samisk kulturutøvelse skal bidra til:

  • Samiske kulturformidlingsinstitusjoner som synliggjør samisk kulturliv og fungerer som arenaer for utvikling av samisk kultur
  • Festivaler som synliggjør, formidler og utvikler samisk kultur
  • At de samiske teatrene kan utvikle seg kunstnerisk, produsere scenekunst på høyt nivå og kan turnere med scenekunst, slik at de fungerer som arenaer for kulturopplevelse og kulturformidling, og til bruk og synliggjøring av samisk språk
  • At samisk kulturhistorie bevares, forvaltes og formidles

Vi har en søkerbasert ordning "Arenaer for kunst- og kulturformidling". Denne ordningen øker satsningen på samiske kunstnere, i tråd med kulturmeldingen. Blant prioriteringene i denne ordningen finnes et større fokus på nyskapende aktiviteter som skal bidra til utvikling av samiske institusjoner og arenaer for kunst- og kulturformidling. Ordningen støtter også arenaer, nettverk og samarbeidsprosjekter som bidrar til økt internasjonal promotering og eksport av samisk kunst og samiske kunstnere til et internasjonalt marked, samt etableringsstipend for unge samiske kunstnere

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!