Saemiedigkien faamoe learoesoejkesji muhteste

Saemiedigkien lea faamoe jïh dïedte learoesoejkesji muhteste.

Ođas | Almmuhuvvon , ođasmahtton

Learoesoejkesjh saemien gïelesne jïh sjïere saemien faagh

Saemiedigkien lea dïedte evtiedidh jïh vihtiestidh learoesoejkesjh saemien gïeline maadthskuvlese jïh jåarhkelïerehtæmman, jïh sjïere saemien faagide jåarhkelïerehtæmman (duedtie-, båatsoefaage jv), v. ööhpehtimmielaakine § 6-4, mubpie lïhtse.

 Saemien sisvege sïejhme learoesoejkesjinie Maahtoelutnjemisnie

 Ööhpehtimmielaake stillemem vadta gaajhkh learohkh Nöörjesne edtjieh lïerehtimmiem åadtjodh saemiej, dej gïeli jïh siebriedahkejieleden bïjre ektiedamme dejtie ovmessei faagesuerkide. Dej mieriej sisnjeli mejtie departemeente lea vihtiestamme, Saemiedigkien lea faamoe mieriedimmieh vedtedh sisvegen bïjre dagkeres lïerehtimmesne, v. Ööhpehtimmielaakine § 6-4, voestes lïhtse. Maahtoedepartemeente gaajhkh learoesoejkesjh vïhteste bielelen learoesoejkesjh saemien gïelesne jïh sjïere saemien faagine. Saemiedigkie læjhkan faamoem åtna saemien sisvegem vihtiestidh gaajhkine learoesoejkesjinie.

Saemien parallelle learoesoejkesjh saemien learoesoejkesjevierhkesne.

Gaajhkh maadthskuvlelearohkh tjïeltine mah leah saemien gïelen reeremedajvesne, jïh learohkh mah jeatjah gaavhtan saemien lïerehtimmiem åadtjodh maadthskuvlesne jïh jåarhkeskuvlesne edtjieh lïerehtimmiem åadtjodh gusnie prinsihph lïerehtæmman - saemien lea våarome jïh saemien parallelle seammavyörtegs learoesoejkesji mietie dejnie faagine gusnie parallelle learoesoejkesjh gååvnesieh. Saemiedigkie edtja rååresjimmesne departemeentine ektine raeriestimmiem darjodh parallelle, seammavyörtegs learoesoejkesjidie, v. ööhpehtimmielaakine § 6-4, gåalmede lïhtse. Saemiedigkie dam saemien sisvegem jïh departemeente dam jeatjah sisvegem vihtiestieh daejnie learoesoejkesjinie.

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!