Saemien lïerehtimmie

Laake maadthskuvlen jïh jåarhkelïerehtimmien bïjre (ööhpehtimmielaake) lea reaktaj jïh dïedti bïjre lïerehtimmien bïjre Nöörjesne. Ööhpehtimmielaaken mieriedimmie ööhpehtimmielaakem lissehte. 

Ođas | Almmuhuvvon , ođasmahtton

Kapihtele 6ööhpehtimmielaakesne nænnoestimmieh åtna saemien lïerehtimmien bïjre maadthskuvlesne jïh jåarhkelïerehtimmesne. Saemien lïerehtimmie lea lïerehtimmie saemien gïelesne jallh saemien gïelelïerehtimmie jïh saemien learoesoejkesjevierhkien mietie.

•    Reakta lïerehtæmman saemien gïelesne
•    Reakta saemien gïelelïerehtæmman
•    Saemien sisvege skuvlesne jïh saemien skuvle 
•    Sjaavnjoe saemien lïerehtimmien bïjre - gïejnie eejhtegh edtjieh soptsestidh
•    Maajhööhpehtimmie - Alternatijve lïerehtimmie saemien gïelesne 
•    Lïerehtimmie saemien gïelesne - Veeljeme jienebi alternatijvi gaskem joekehts gïervevoetine
•    Göökte ammesgïelh
•    Ammesgïele ij leah obligatovreles learoehkidie saemien gïeline voestes- jallh mubpiengïeline 
•    Stipende learoehkidie saemien gïeline jåarhkelïerehtimmesne
•    Geervelïerehtimmie
•    Eejhtegeviermie
•    Bïhkedimmie lohkehtæjjide saemien lïerehtimmien bïjre

 

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!