Politihkeles tjåanghkoe Saemiedigkien jïh Raarvihken tjïelten gaskem

18.3 - 16:00

Saemiedigkien lea politihkeles tjåanghkoe Raarvihken tjïeltine åtnoen bïjre guektiengïelevoetevierhtijste. Tjåanghkoe lea Namsskogan hotellesne 18.03.19 ts. 16. - 18.00.  Saemiedigkien bieleste Aili Keskitalo lea meatan.

Annjebodts aamhteselæstoe:

-  Gaskesadteme laavenjostoelatjkoen bïjre guektiengïelevoeten bïjre - guhkiebasse barkoe jïh bïevnesh
-  Gaskesadteme ryöktesth dåarjoen bïjre Gïeleaarnan
-  Bïevnesh EN:n gaskenasjonaale jaepien bïjre aalkoealmetjegïelide
-  Gaskesadteme Gïelelutnjemen bïjre. Bïevnesh jïh guhkiebasse barkoe
-  Jeatjah

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!