Rïhpestimmie 8. saemiedigkeste golken 9. – 13. b. 2017

09.10 - 09:00
13.10 - 15:00

Tjåanghkoeöörnegen mietie § 1 bæjhkoehtibie daejnie A. M. Gånka Harald V dam gaaktsedem saemiedigkiem rïhpeste golken 11.b. ts. 13.00 Karasjohkesne. Konstitueradimmie lea seamma biejjien ts. 17.00.

Konstitueradæmman Saemiedigkeste daah aamhtesh bæjjese vaaltasuvvieh:

34/17 Konstitueradimmie
-Gåhtjome tjirkijijstie
- 1. tjirkije fïerhtene veeljemegievlesne veeljemegievlien luhpiedimmieh deellie
35/17 Veeljeme luhpiedimmiemoenehtsistie Saemiedigkien maadthnjoelkedassi mietie § 7
36/17 Luhpiedimmiemoenehtsen raeriestimmie luhpiedimmiej bïjre – jååhkesjimmie veeljemistie
37/17 Veeljeme stoerretjåanghkoen ståvroste
- Geelkeme tjaatsegistie
38/17 Veeljeme saemiedigkieraereste- Åehpiedehteme politihkeles aalkoebæjhkoehtimmeste
39/17 Veeljeme veeljememoenehtsistie
40/17 Veeljeme gïehtjedimmiemoenehtsistie
41/17  Veeljeme soejkesje- jïh finansemoenehtsistie
42/17 Veeljeme byjjenimmie-, hokse- jïh ööhpehtimmiemoenehtsistie
43/17 Veeljeme jieleme- jïh kultuvremoenehtsistie
44/17 Veeljeme lïhtsegijstie Saemien parlamentarihkeles raaran
45/17 Saemiedigkien tjåanghkoesoejkesje 2017 - 2018

Les mer

Govlehtallije: Goevtesedirektööre Jan Roger Østby, + 47 481 44 696

Tjïrrehtimmie

Golken måantan 9.b.

gaskebeapmoen åvtelen 09.00 – 12.00

09.00 – 09.30               Vuartasjimmie soejkesjistie jïh bïevnesh tsiehkiej bïjre mah leah
                                     rïhpestimmien jïh Gånkan baelien bïjre - Auditovrije
09.30 – 10.00               Bïevnesh tjirkijidie Saemiedigkien öörnedimmien jïh barkoen bïjre
10.30 – 11.30               Bïevnesh tjirkijidie jearsoesvoeten bïjre Saemiedigkesne jïh                                  
                                     Saemiedigkien baahtsemenjoelkedassh 
Lïegkedimmieh:            Prïhtjege ts. 10.00 – 10.30                                     
                                     Lïegkedimmie ts. 12.00 – 14.00                                     
                                     Gaskebeapmoe (Scandic) ts. 12.00 – 13.00

gaskebeapmoen mænngan 14.00 –

14.00 – 15.00             Bïevnesh tjirkijidie Saemiedigkien vuelkemepolitihken bïjre jïh guktie vuelkemereeknegh
                                   tjaeledh - Auditovrije
15.15 –                       Bïevnesh tjirkijidie maaksoen bïjre Saemiedigkien politihkeles daltesasse jïh Saemiedigkien
                                   dåehkie- jïh opposisjovnevierhtiej bïjre - Auditovrije
Lïegkedimmieh:         Åenehks lïegkedimmie ts. 15.00 – 15.15                                   
                                   Prïhtjege  ts.17.00 – 17.30

Golken dæjstan 10.b.

10.00 – 12.00             Guvvievaelteme Saemiedigkien tjirkijijstie, tjåenghkies
Lïegkedimmieh:          Lïegkedimmie ts. 12.00 – 14.00                                   
                                   Gaskebeapmoe (Scandic) ts. 12.00 – 13.00

gaskebepmoen mænngan 14.00 –

14.00 –                      Guvvievaelteme Saemiedigkien tjirkijijstie, fïereguhte
Lïegkedimmieh:         Prïhtjege ts 17.00 – 17.30

Golken gaskevåhkoen 11.b.

12.45                          Saemiedigkietjirkijh jïh jeatjah guessieh leah stïeresne stoerretjåanghkoesavkesne
13.00 – 13.50             Byögkeles rïhpestimmie Saemiedigkeste
14.15                          Tjirkijh jïh jeatjah guessieh leah stïeresne buertiebealesne hotellesne
14.20 – 15.55             Gaskebeapmoe hotellesne Gånkine jïh Kronprinsine

gaskebeapmoen mænngan 16.15 –

16.15 – 17.00              Lïerehtimmie åtnoen bïjre voteradimmiedalhketjistie stoerretjåanghkoesavkesne
17.00 –                        Saemiedigkien stoerretjåanghkoe     
Aamhtese 34/17          Konstitueradimmie stoerretjåanghkoste – gåhtjome tjirkijijstie – voestes tjirkije fïerhtene
                                    veeljemegievlesne luhpiedimmide deellie    
Aamhtese 35/17          Veeljeme luhpiedimmiemoenehtsistie
20.00                           Dåastoehtimmie hotellesne

Golken duarstan 12. b.

gsakebeapmoen åvtelen 09.00 – 12.00

Aamhtese 36/17              Luhpiedimmiemoenehtsen raeriestimmie – jååhkesjimmie veeljemistie    
Aamhtese 37/17              Veeljeme stoerretjåanghkoeståvroste jïh dan mænngan presidente stoerretjåanghkoen
                                         åvtehkasse aktem notaatem deellie saemien gyhtjelasside    
Aamhtese 38/17              Veeljeme saemiedigkien presidenteste jïh åehpiedehteme aktede politihkeles
                                         aalkoebæjhkoehtimmeste    
Aamhtese 39/17              Veeljeme veeljememoenehtsistie
Lïegkedimmieh:               Prïhtjege ts. 10.30 – 11.00                                   
                                         Lïegkedimmie ts. 12.00 – 15.00                                 
                                         Gaskebeapmoe (Scandic) ts. 12.00 – 13.00                                   
                                         Guvvievaelteme saemiedigkieraereste jïh stoerretjåanghkoeståvroste

gaskebeapmoen mænngan 15.00 –

Aamhtese 40/17              Veeljeme gïehtjedimmiemoenehtsistie     
Aamhtese 41/17              Veeljeme soejkesje- jïh finansemoenehtsistie    
Aamhtese 42/17              Veeljeme byjjenimmie-, hokse- jïh ööhpehtimmiemoenehtsistie    
Aamhtese 43/17              Veeljeme jieleme- jïh kultuvremoenehtsistie    
Aamhtese 44/17              Veeljeme lïhtsegijstie Saemien parlamentarihkeles raaran    
Aamhtese  45/17             Tjåanghkoesoejkesje Saemiedægkan 2017 jïh 2018
Lïegkedimmieh:               Prïhtjege ts 17.00 – 17.30

Golken bearjadahken 13.b

gaskebeapmoen åvtelen 09.00 – 12.00

09.00 – 12.00             Bïevnesh tjirkijidie Saemiedigkien tjåanghkoeöörnegen jïh aamhtesereeremen bïjre -
                                   Auditovrije
Lïegkedimmieh:          Prïhtjege ts. 10.00 – 10.30                                   
                                   Gaskebeapmoe (Scandic) ts. 12.00 – 13.00
14.30                          Vualkoe bussine Lakselven gåajkoe (ruvtebusse)

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!