Saemiedigkiepresidente lea meatan Noerhtelaanti Maanaforumisnie Københavnesne

16.1 - 11:00

Saemiedigkiepresidente Aili Keskitalo lea meatan Noerhtelaanti Maanaforumisnie (Nordisk Barneforum) EN-staaresne Københavnesne, duarstan tsïengelen 16. b. ts. 11-16, maam Noerhtelaanti Ministereraerie öörnede laavenjostosne UNICEF:ine.
Teema lea guktie edtja maanaj jïh noeri gïelem nænnoestidh siebriedahkedigkiedimmesne.

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!