05.12 - 09:00
08.12 - 15:00

Stoerretjåanghkoe aalka dæjstan goeven 5. b. ts. 09.00 jïh orrije bearjadahken goeven 8. b. åvtelen ts. 15.00. Måantan goeven 4. b. dåehkietjåanghkoeh.

Dan nænnoestamme tjåanghkoesoejkesjen mietie Saemiedigkie hööltie  moenehtsetjåanghkoeh gålkoen 20. - 24. b. 2017.

Saemiedigkien tjåanghkoeöörnegen § 9 mietie stoerretjåanghkoeståvroe daam aamhteselæstoem raereste:

46/17 Konstitueradimmie
47/17 Saemiedigkieraerien reektestimmie barkoen bïjre
48/17 Bæjhkoehtimmie orre aamhtesijstie
49/17 Gyhtjelassh Saemiedigkieraaran
50/17 Saemiedigkien lahtestimmie båatsoelatjkose 2018 – 2019
51/17 Tjiehpiedæjjalatjkoe 2018
52/17 Tjïeltekategorijh – Saemien gïeledajve
53/17 Jååhkesjimmie duedtien jielemelatjkoste 2018
54/17 Saemiedigkien budsjedte 2018
55/17 Jielemeevtiedimmie mearoesaemien siebriedahkine
56/17 Tjåanghkoesoejkesje Saemiedigkien moenehtse- jïh stoerretjåanghkojde 2018 - staeriedimmie
57/17 Veeljeme lïhtsegijstie Finnmaarhkeeeken jïh gïehtjedimmiemoenehtsen ståvrojde
58/17 Nammoehtimmie lïhtsegijstie jïh sæjjasadtjelïhtsegijstie Saemiedigkien laejhtememoenehtsasse dåarjoeaamhtesidie 2018 - 2021
59/17 Saemiedigkien budsjedtedaerpiesvoete 2019

 Daesnie aamhtesetjaatsegh vuajnah.

Måantan goeven 4. b.
09.00 –Dåehkietjåanghkoeh
12.00 – 15.00 Gaskebeapmoe
Gaskebeapmoe (Scandic) ts. 12.00 – 13.00
13.00 – Presidente Aili Keskitalo dåehkieåvtehkidie tjåanghkose böörede, tjåanghkoetjiehtjele 214

Dæjstan goeven 5. b.
Gaskebeapmoen åvtelen 09.00 – 12.00
Aamhtesh:
Aamhtese 46/17 Konstitueradimmie stoerretjåanghkoste
Aamhtese 47/17 Saemiedigkieraerien reektestimmie barkoen bïjre
Lïegkedimmieh: Prïhtjege ts. 10.00 – 10.30
Gaskebeapmoe jïh dåehkietjåanghkoeh ts. 12.00 – 1500
Gaskebeapmoe (Scandic) ts. 12.00 – 13.00
 

Gaskebeapmoen mænngan 15.00 -
Aamhtesh:
Aamhtese 48/17 Bæjhkoehtimmie orre aamhtesijstie
Aamhtese 49/17 Gyhtjelassh Saemiedigkieraaran
Lïegkedimmie: Prïhtjege ts. 16.30 – 17.00

Gaskevåhkoen goeven 6. b.
Gaskebeapmoen åvtelen 09.00 – 12.00
Faageorrestimmie maadthlïerehtimmesne, stoerretjåanghkoesavka
Lïegkedimmieh: Gaskebeapmoe jïh dåehkietjåanghkoeh ts. 12.00 – 15.00
Gaskebeapmoe (Scandic) ts. 12.00 – 13.00

Gaskebeapmoen mænngan 15.00 -
Aamhtesh:
Aamhtese 50/17 Lahtestimmie båatsoelatjkose 2018 - 2019
Aamhtese 51/17 Tjiehpiedæjjalatjkoe 2018
Lïegkedimmieh: Prïhtjege ts. 16.30 – 17.00
Ektie gaskebiejjie ts. 20.00

Duarstan goeven 7. b.
Gaskebeapmoen åvtelen 09.00 – 12.00
Aamhtesh:
Aamhtese 52/17 Tjïeltekategorijh – Saemien gïeledajve
Aamhtese 53/17 Jååhkesjimmie duedtien jielemelatjkoste 2018
Lïegkedimmieh: Prïhtjege ts. 10.00 – 10.30
Gaskebeapmoe jïh dåehkietjåanghkoeh ts. 12.00 – 15.00
Gaskebeapmoe (Scandic) ts. 12.00 – 13.00

Gaskebeapmoen mænngan 15.00 -
Aamhtesh:
Aamhtese 54/17 Saemiedigkien budsjedte 2018
Aamhtese 55/17 Jielemeevtiedimmie mearoesaemien siebriedahkine
Aamhtese 56/17 Tjåanghkoesoejkesje Saemiedigkien moenehtse- jïh stoerretjåanghkojde 2018 - staeriedimmie
Lïegkedimmieh: Prïhtjege ts. 16.30 – 17.00

Bearjadahken goeven 8. b.
Gaskebeapmoen åvtelen 09.00 – 12.00
Aamhtesh:
Aamhtese 57/17 Veeljeme lïhtsegidie Finnmaarhkeeeken jïh gïehtjedimmiemoenehtsen ståvrojde
Aamhtese 58/17 Nammoehtimmie lïhtsegijstie jïh sæjjasadtjelïhtsegijstie Saemiedigkien dåarjoeaamhtesidie
Lïegkedimmieh: Prïhtjege ts. 10.00 – 10.30 Gaskebeapmoe ts. 12.00 – 13.30
Gaskebeapmoe (Scandic) ts. 12.00 – 13.00

Gaskebeapmoen mænngan 13.30 –
Aamhtese 59/17 Saemiedigkien budsjedtedaerpiesvoete 2019
15.30 Vualkoe bussine Lakselven gåajkoe

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!