Politihke

Saemiedigkien tjïrrh saemieh Nöörjesne leah faamoem åådtjeme kultuvren, gïelen, lïerehtimmien, kultuvrevaarjelimmien jïh jielemen sisnjeli.

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!