Aamhtesh jïh tjaatsegh

Tjaatsegh jïh jïjnjh jeatjah paehperh jïh pdf:h mah leah bæjhkoehtamme mænngan Saemiedigkie tseegkesovvi 1989.

2018

27.2.2018
Last ned

Sametingsmelding om næringsutvikling

19.2.2018
Last ned

Regional analyse samiskområde 2017

Telemarksforskning

2017

06.12.2017
Last ned

Næringsutvikling i sjøsamiske samfunn. Behandlet i Sametingets plenum 7. desember 2017

05.10.2017
Last ned

Sjugniedihks jieleme - akte ovnuhteme nuepie. Saemiedigkieraerien dahkoesoejkesje kultuvrelle- jïh sjugniedihks jieliemasse. Boelhke: Mïetsken 2017-Goeven 2019

24.9.2017
Last ned

Muligheter og barrierer for entreprenørskap i samiske områder - Norutrapport 9-2017

13.9.2017
Last ned

Avtaletekst Næringsavtale for duodji 01.01.2018-31.12.2018

24.4.2017
Last ned

Utviklingen i duodjinæringen. Økonomisk rapport 2015
TFoU-rapport 2017:4

06.3.2017
Last ned

Regional analyse for samisk område 2016 Befolkningsutvikling, næringsutvikling, utdanning og scenarier

2016

14.2.2016
Last ned

Sametingsmelding om reindrift

2012

27.11.2012
Last ned

Kulturnæringer i samiske områder – sysselsettingsutvikling og bedriftsstruktur

24.1.2012
Last ned

Denne rapporten beskriver utviklingen i samisk område med hensyn til befolkning,
arbeidsplasser, utdanningsnivå, næringsutvikling, innovasjon og attraktivitet.

2011

24.1.2011
Last ned

Sametingsmelding om næringsutvikling

2007

24.1.2007
Last ned

Sametingets jordbruksmelding

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!