Moenehtsh

Gaajhkh Saemiedigkien tjirkijh leah lïhtsegh aktene dejstie golme faagemoenehtsijstie mah aamhtesh gïetedieh jïh raeriestimmiem vedtieh Saemiedægkan stoerretjåanghkosne.

Ođas | Almmuhuvvon , ođasmahtton

Fagkomiteene er:

Moenehtsetjåanghkoeh leah stoerretjåanghkoej åvteli. Sïejhmemes njieljie våhkoeh åtnasuvvieh moenehtse- jïh stoerretjåanghkojde. Moenehtsetjåanghkoeh leah måantan jïh dæjstan, stoerretjåanghkoe gaskevåhkoen raejeste bearjadahken raajan.

Lissine faagemoenehtsidie aaj gïehtjedimmiemoenehtse jïh veeljeemmoenehtse.

Gïehtjedimmiemoenehtse edtja parlamentarihkeles gïehtjedimmiem jïh stuvremegïehtjedimmiem utnedh barkoen biïre mij finansieradimmiem åådtje Saemiedigkien budsjedten bijjelen. Dah edtjieh aaj Saemiedigkien jaepiereeknehlåhkoem gïehtjedidh jïh dastegh mïerhkesjimmieh reeknelåhkose Rijhkerevisjovneste. Moenehtse maahta goerehtimmieh  Saemiedigkien reeremisnie darjodh mejtie åtna daerpies. Gïehtjedimmiemoenehtse raeriestimmiem buakta Saemiedigkien stoerretjåanghkose dejnie aamhtesinie mejtie bæjjese vaalta gïetedæmman, goh jïjtse aamhtese jallh moenehtsen jaepiebïevnesen tjïrrh.

Veeljememoenehtse aamhtesh gïetede gusnie Saemiedigkien stoerretjåanghkoe edtja nænnoestimmieh darjodh veeljemen bïjre årgaanide Saemiedigkien sisnie jallh ålkolen. Moenehtsen laavenjasse lea aamhtesen ryöjredidh jïh raeriestimmiem vedtedh stoerretjåanghkose aamhtesisnie maam moenehtse lea stoerretjåanghkoste åådtjeme.

Laejhtememoenehtse dåarjoeaamhtesisnie

Saemiedigkien stoerretjåanghkoe lea Saemiedigkien laejhtememoenehtsem dåarjoeaamhtesidie tseegkeme 2011. Laejhtememoenehtsisnie 3 lïhtsegh jïh 2 sæjjasadtjh.

Daah leah veeljesovveme boelhkese 2018-2021:
Lïhtsegh:

  • Ingar Nikolaisen Kuoljok (åvtehke)
  • Kirsti Guvsám
  • Hagbart Grønmo

Sæjjasadtjh

  • Randi A. Skum
  • Jarle Jonassen

Saemiedigkien laejhtememoenehtsen gïetedimmie aktede aamhtesistie lea ajve aamhtesereeremem jïh reaktanuhtjemem gïehtjedidh. Laejhtememoenehtse ij maehtieh aamhtesh bæjjese vaeltedh jïjtjevieltien. Laejhtememoenehtse maahta aamhtesh hiejhtedh mah eah leah laajhtasovveme sïejhme mieriej åvtelen.  

Saemiedigkien laejhtememoenehtse edtja laejhtemeaamhtesegïetedimmiem dejstie laajhteme aktegsnænnoestimmijste, reeremelaaken njoelkedassi mietie tjïrrehtidh. Laejhtememoenehtse edtja reaktajearsoesvoetem gorredidh dejtie mah vierhtieh syökoeh Saemiedigkien dåarjoeöörnegi bijjeli, Saemiedigkien njoelkedassi jïh budsjedten mietie. Nænnoestimmieh mejtie laejhtememoenehtse lea dorjeme leah minngemosth.

Laejhtije maahta nuepiem åadtjodh jïjtjemse tjïelkestidh laejhtememoenehtsasse. Laejhtememoenehtsen åvtehke sjæjsjele mejtie laejhtije edtja nuepiem åadtjodh sov vuajnoem aamhtesen bïjre buektedh laejhtememoenehtsasse.

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!