Preessegovlehtallijh

Gaskesadth dom faageektievoetem mij bööremeslaakan maahta dov gyhtjelassh vaestiedidh. Sïejhme gyhtjelassh maahta govlesadtemegoevtesem gihtjedh (GUL).

Ođas | Almmuhuvvon , ođasmahtton

Goevtesedirektöörh

Rune Sverre Fjellheim, direktööre, 78 47 40 40, 910 09 320
Siv Eli Vuolab, govlesadtemegoevtese, 78 47 41 19, 951 68 927
Tommy Somby, reeremegoevtese, 78 47 40 70, 958 22 121
Anne Britt K. Hætta, gïelegoevtese, 78 48 42 91, 911 11 788
Inger Eline Eira Buljo, byjjenimmien jïh lïerehtimmien goevtese, 78 48 42 45, 950 45 154
Magne Svineng, jielemen, kultuvren jïh healsoen goevtese, 78 47 41 57, 915 42 098
Sunniva Skålnes, kultuvremojhtesi, arealen jïh byjresen goevtese, 78 48 42 55, 976 63 709
Hege Fjellheim,  reaktaj jïh gaskenasjonaale gyhtjelassi goevtese 78 47 40 47, 994 59 211
Rávdná Buljo Gaup, stoerretjåanghkoedåehkie, 78 47 41 53, 416 45 739

Govlesadtemegoevtese

Siv Eli Vuolab, govlesadtemedirektööre, 78 47 41 19, 951 68 927

Saemiedigkieraerie

Aili Keskitalo, president, NSR, 971 29 305
Henrik Olsen, rådsmedlem, NSR, 907 75 219
Silje Karine Muotka, rådsmedlem, NSR, 984 87 576
Mikkel Eskil Mikkelsen, rådsmedlem, NSR, 917 42 161
Berit Marie P.E. Eira, rådsmedlem, JSL, 913 28 626

Stoerretjåanghkoeståvroe

Tom Sottinen, Ap, leder, 412 72 386
Tor Gunnar Nystad, NSR, nestleder, 917 51 470
Aili Guttorm, NSR, 413 51 019
Bjørn Thomas Åhrén, NSR, 908 39 663
Kåre Olli, partipolitisk uavhengig, 468 40 661

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!