Saemiedigkieraerie

Saemiedigkieraerie lea goh Saemiedigkien reerenasse, jïh dïedtem åtna dan biejjieladtje politihkeles barkoen åvteste.

Raerie raeriestimmieh buakta stoerretjåanghkose dejnie aamhtesinie goh joekedimmie  Saemiedigkien budsjedteste, råajvarimmieh minngebi jaepiej staatebudsjedtese, Saemiedigkien jaepiebïevnese, åejvienjoelkdassh Saemiedigkien dåarjoeöörnegidie jïh jeatjah aamhtesh mah akten jïjtjeraarehke vuarjasjimmien mietie Saemiedigkieraeresne byöroeh gïetedæmman bïejesovvedh.

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!