Sametinget støtter en sannhets- og forsoningskommisjon

Her er vedtaket om at Sametingets plenum støtter representantforslag 30 s (2016-2017) om en sannhetskommisjon for fornorskningspolitikk og urett begått mot det samiske og kvenske folk i Norge. Bak vedtaket står alle partier i Sametinget, unntatt Fremskrittspartiet.

DSC_1180.JPG

Ođas | Almmuhuvvon , ođasmahtton

Sametinget viser til representantforslag 30 S (2016–2017) fra stortingsrepresentantene Kirsti Bergstø og Torgeir Knag Fylkesnes i Sosialistisk Venstreparti (SV) av 20. desember 2016 om en sannhetskommisjon for fornorskingspolitikk og urett begått mot det samiske og kvenske folk i Norge.

Sametinget viser til Stortingets kontroll- og konstitusjonskomités åpne høring avholdt den 15. mai 20117 om forslaget hvor det fremkom bred samisk støtte til opprettelsen av en kommisjon. Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité vil i løpet av juni 2017 avgi en innstilling til Stortinget vedrørende representantforslaget.

Sametinget påpeker at Samisk parlamentarisk råds plenum av 22.9.2016 og Parlamentarikerkonferansen den 7.2.2017 i Tråante med representanter fra de tre Sameting i Norge, Sverige og Finland, samt samiske representanter fra Russland, har støttet opprettelsen av en sannhetskommisjon.

Sametinget konstaterer at det samiske folk har vært utsatt for statlig fornorskingspolitikk, som pågikk i mer enn 100 år. Mange samer bærer fortsatt på sår etter fornorskningen, både som individer og som samfunn.

Forsoning, styrket tillit og fornyelse av relasjonene mellom det samiske-, kvenske- og det norske samfunnet bør gjennomføres i prosesser bygget på respekt, aksept, anerkjennelse og folkerettslige standarder. Aksept, erkjennelse og forsoning handler ikke bare om forholdet mellom samer, kvener og nordmenn, men i like stor grad om aksept og erkjennelse av at assimileringen rammet ulikt.

Sametinget ber Stortinget ta initiativ til opprettelse av en kommisjon for det samiske og kvenske folk i Norge. Sametinget mener at en kommisjon som vil undersøke forholdene for generasjoner tilbake vil være forebyggende for fremtidig urett og undertrykkelser mot en minoritet. Staten har ikke tatt et endelig oppgjør med fornorskningen av samene og kvenene og dette er viktig for økt forståelse og toleranse i majoritetssamfunnet.

Arbeidet med en kommisjon må oppfylle og bidra til å oppfylle samenes menneskerettigheter. Det vises særlig til ILO konvensjonen nr. 169 om urfolk og stammefolk og FNs urfolkserklæring (UNDRIP). Ved etableringen av en kommisjon vil blant annet prinsippet om fritt, forhåndsinformert samtykke (free, prior and informed consent) og respekt for urfolks representative institusjoner stå sentralt.

En kommisjon må vurdere forhold knyttet til kultur, språk, næring, land og selvbestemmelse. Videre må det fokuseres på de rent menneskelige konsekvenser, eksempelvis psykiske lidelser. Fornorskningen av samene må vurderes ut fra begrunnelse og intensjon, hvilken effekt den fikk og formen den antok.

For å bidra til forsoning er det nødvendig at de som på ulike måter opplevde og er rammet av fornorskningen gis mulighet til å komme til ordet og fortelle sine historier. En kommisjon handler om å etablere ny kunnskap og kunnskapsformidling som gjør at det er mulig å forstå dagens samfunn i Norge.

Sametinget minner om at norske myndigheter har et ansvar for å fremme respekt for samenes rettigheter og for å hindre at tidligere urett ikke reproduseres eller finner nye former. En kommisjon som får tilstrekkelig betydning og plass i samfunnet vil kunne være et verktøy for å endre holdninger.

Aksept og forsoning forutsetter erkjennelse av ansvar, og gjenopprettelse av en likeverdig og rettferdig rettstilstand. Det vil derfor være viktig å sikre samenes rettigheter som medlemmer av et eget folk og egen kultur i alt relevant lovverk, og implementere prinsippene i FNs deklarasjon for urfolks rettigheter i lovverk, politikk, tiltak og administrative og økonomiske ordninger.

Sametinget legger til grunn at utforming av mandat og arbeid skjer i samarbeid med Sametinget i Norge. Før en granskningsprosess igangsettes er det viktig å sikre at mandatets utforming og innretning er forankret i det samiske samfunnet.

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!