Stortinget kan ikke vedta å utrede innføring av fjellova i Troms og Nordland uten at folkerettslige forpliktelser brytes

Sametingets plenum vedtok i dag denne uttalelsen som skal sendes til alle partier på Stortinget:

Ođas | Almmuhuvvon

Sametinget registrerer med forskrekkelse at flertallet med H, Frp, Krf, V og Sp i Innst. 385 S (2016-2017) Ny inndeling av regionalt folkevalgt nivå tilrår at Stortinget vedtar å:

«.. be regjeringen utrede å gi fjelloven samme anvendelse i Nordland og Troms som sør for Nordland grense. Utredningen skal legge til grunn at Statskog fortsatt skal beholde ansvaret for skogressursene. Utredningen skal videre legge til grunn at gjeldene finnmarkslov videreføres innenfor dagens fylkesgrense for Finnmark, men ikke utvides til nye geografiske områder».

En slik framgangsmåte er å overkjøre de prosesser det til nå har vært brei enighet om å gjennomføre for å utrede og sikre samiske rettigheter til land og vann i hele det samiske området. Det bryter fullstendig med den forståelsen som ble etablert mellom de samiske organisasjonene og regjeringen ved nedsettelsen av Samerettsutvalget i 1981 og som samepolitikken har vært bygget på etter den tid.

Et Stortingsvedtak om å utrede innføringen av fjellova i Troms og Nordland er videre en framgangsmåte der en ser bort fra de forpliktelser også Stortinget har til å etterleve folkerettens krav om konsultasjoner om tiltak som kan påvirke samene direkte. Sametinget har konsultert med Kommunal- og moderniseringsdepartementet om tiltak i proposisjonen om ny inndeling av regionalt folkevalgt nivå der spørsmålet om innføring av fjellova i Troms og Nordland ikke var tema. Sametinget var også på høring med kommunal- og forvaltningskomiteen om proposisjonen uten at dette temaet på noe tidspunkt ble tatt opp med Sametinget.

Dersom Stortinget vedtar komiteflertallets tilråding vil Stortinget bryte forpliktelsene om konsultasjoner for å oppnå et fritt og forhåndsinformert samtykke som følger av ILO konvensjonen nr. 169 artikkel 6, FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter artikkel 27, jf. artikkel 1 og FNs urfolkserklæring artikkel 3 og 19. Videre vil et vedtak om å utrede innføringen av fjellova i Troms og Nordland legge så vidt snevre rammer for lovgivingen om rettigheter og forvaltning av utmarka i Troms og Nordland at de vil stride mot ILO konvensjonen nr. 169 artikkel 14 om anerkjennelse av av samiske eier- og bruksrettigheter i tradisjonelle samiske områder.

Samerettsutvalget avga sin innstilling NOU 2007:7 Den nye sameretten for snart 10 år siden uten at dette har blitt fulgt opp av regjeringen. Samerettsutvalget har utredet og foreslått lovgiving både for anerkjennelse og kartlegging av landrettigheter samt styrings- og forvaltningsmodeller av grunn og ressurser. Det foreligger derfor allerede en utredning som grunnlag for anerkjennelse av landrettigheter og innføring av forvaltningsmodeller som sikrer sterkere lokal styring og hvor samiske interesser og rettigheter er et helt avgjørende premiss for lovgivingen. Som mange andre er

Sametinget ikke tilfreds med at Samerettsutvalget ikke har blitt fulgt opp. Samerettsutvalget kan likevel ikke bare settes til side til fordel for en prosess for innføring av fjellova i Troms og Nordland.

Sametinget ber på det sterkeste Stortinget se til at de etterlever Norges folkerettslige forpliktelser ved sine vedtak, og at flertallet i kommunal-og forvaltningskomiteen sin tilråding til vedtak av romertall VI i Innst. 385 S (2016-2017) ikke fattes.

 

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!