Stoerretjåangkoeståvroe

Stoerretjåanghkoeståvroe aamhteselæstoem dorje, Saemiedigkien stoerretjåanghkojde gohtjede jïh dejtie stuvrie njoelkedassi mietie Saemiedigkien barkoeöörnegisnie.

Stoerretjåanghkoeståvroen laavenjassh leah gaskem jeatjah permisjovneohtsemh sjæjsjalidh, raeriestimmieh stoerretjåanghkose buektedh dejnie gyhtjelassine mah leah Saemiedigkien barkoeöörnegen bïjre jïh daerpies nænnoestimmieh vaeltedh aamhteseryöjredimmiej bïjre stoerretjåanghkojde.

Stoerretjåanghkoeståvrosne vïjhte lïhtsegh mah veeljesuvvieh stoerretjåanghkoen tjirkijijstie jïh tjirkiji gaskem. Veeljemeboelhken 2013-2017 daah tjirkijh stoerretjåanghkoeståvrosne.

 

Gaski, Jørn Are.jpg

Plenumsleder, medlem i oppvekst-, omsorg- og utdanningskomiteen
Krirrie: Arbeiderpartiet
Veeljemegievlie: Sør-Norge

Ravna, Anita P.jpg

Nestleder i plenumsledelsen, medlem i plan- og finanskomiteen
Krirrie: NSR
Veeljemegievlie: Sør-Norge

Aslaksen, Marie Therese Nordsletta.jpg

Gruppeleder. Nestleder i kontrollutvalget, medlem i nærings- og kulturkomiteen, medlem i valgkomiteen, medlem i plenumsledelsen
Krirrie: Samer sørpå
Veeljemegievlie: Sør-Norge

Eira, Mathis Nilsen.jpg

Medlem i nærings- og kulturkomiteen, medlem i valgkomiteen, medlem i plenumsledelsen
Krirrie: NSR
Veeljemegievlie: Ávjovárri

Martinsen, Aud.jpg

Gruppeleder. Medlem i plan- og finanskomiteen, medlem i plenumsledelsen
Krirrie: Fremskrittspartiet
Veeljemegievlie: Gáisi

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!