Gåaroes barkoeh

Saemiedigkie akte nasjonaale parlameente saemide Nöörjesne, jïh reeremeinstitusjovne dejtie byögkeles dïenesjidie mah leah saemien siebriedahken bïjre. Saemiedigkien leah medtie 150 barkijh jïh åejviegïele lea saemien. Saemiedigkien kontovresijjieh leah Kárášjohka/Karasjok, Guovdageaidnu/Kautokeino, Gáivuotna/Kåfjord, Unjárga/Nesseby, Romsa/Tromsø, Divtasvuodna/Tysfjord, Skánit/Skånland jïh Snåase/Snåsa. Reeremen dïedte jïh laavenjassh leah dam politihkeles daltesem gaagkestidh, jïh viehkiehtidh saemien kultuvrem, gïelem jïh siebriedahkejieledem vaarjelidh jïh evtiedidh.

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!