Dåarjoe saemien råajvarimmide irhkemen vööste

Stoerredigkie lea 1 mill. kråvnah dåårjeme 2018 råajvarimmide irhkemen vööste maanijste jïh noerijste mij lea ektiedamme saemien maadtose, gielese jïh kultuvrese.     

Ođas | Almmuhuvvon , ođasmahtton

Stoerredigkien gïetedimmesne staatebudsjedteste 2018, nænnoestin 1 mill. kråvnah dåarjodh saemien råajvarimmide irhkemen vööste

Råajvarimmiej åssjele tjuara årrodh irhkemem giehpiedidh maanaj jïh noeri gaskem, mij lea ektiedamme saemien maadtose, gielese jallh kultuvrese. Maahta årrodh råajvarimmieh årrodh maanagiertine, maadthskuvline jallh jåarhkeskuvline, jallh astoeaejkien faalenassh maanide jïh noeride. Maahta gaskem jeatjah vierhtiej bïjre syökedh juktie råajvarimmiej bïjre saarnodh aktene jallh jieniebinie dejstie saemien gïelijste..

Råajvarimmieh maehtieh voenges jallh nasjonaale årrodh. Vaajteles dan gelliemaanah jïh noerh jaksedh goh gåarede

Råajvarimmieh edtjieh dorjesovvedh privaate jïh jïjtjevyljehke siebriej barkoen sisnjelen. Aervede saemien siebrieh aktem sjïere nuepiem utnieh sjiehteles råajvarimmieh hammoedidh, jïh haastasuvvieh dåarjoen bïjre syökedh.

Maahta dåarjoem råajvarimmide vedtedh mah 1 jaepiem ryöhkoeh, mah tjirrehtamme sjidtieh siebrien sïejhme barkoen sisnjelen jallh goh prosjekteråajvarimmieh siebresne. Råajvarimmieboelhke sæjhta medtie 12 askh årrodh ryöknedamme dehtie miereste dåarjoedåastojh luhpiedimmieprieviem dåastoeh.

Ööhpehtimmiedirektoraate ohtsemidie vuarjesje jïh nænnoestimmiem dorje joekedimmien bïjre vierhtijste. Daate dorjesåvva akten tjåenghkies vuarjasjimmien mietie.

Dåarjoe stuvresåvva budsjedten mietie. Stoerredigkien dåarjoe 1 mill. kråvnine lea bijjemes mierie dan ållesth dåarjoesummese mij maahta vadtasovvedh daan

Ohtsememierie lea mïetsken 31. b. 2018.

 

Lohkh vielie dåarjoeöörnegen bïjre jïh ohtsh dåarjoem

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!