Orre prioriteradimmieh stipendese jollebe ööhpehtæmman

Saemiedigkien stoerretjåanghkoe lea orre prioriteradimmieh vihtiestamme stipendese jollebe ööhpehtæmman 2018.

Ođas | Almmuhuvvon

Saemiedigkien stoerretjåanghkoe lea gïetedimmien sjïekenisnie Saemiedigkien budsjedteste 2018, nænnoestamme ajve studenth maanagïertelohkehtæjjaööhpehtimmesne jïh ovmessie lohkehtæjjaööhpehtimmine mah stipendh jollebe ööhpehtæmman åadtjoeh 2018.

Saemiedigkie daejtie studijidie prioriterede dan åvteste ïpmergen gellie saemiengïeleldh lohkehtæjjah fååtesieh maanagïertesne jïh maadthskuvlesne. Joekoen julev- jïh åarjelsaemien gïeledajvesne.

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!