PRD: Åarjelsaemien maana-TV:m dåårje 300.000 kråvnajgujmie

Saemiedigkieraerie 300.000 kråvnah dåarjojne vadta produksjovnese maana-TV-raajroste “Sööfe”, mij båarasåbpoe saemien maanide sjeahta.

Ođas | Almmuhuvvon , ođasmahtton

Produksjovnesïelte TMM produksjoner AS lea Saemiedigkiem syökeme dåarjoen bïjre juktie dam åarjelsaemien maana-TV-raajroem “Sööfe” darjodh. Raajroen dahkoe lea ektiedimmiem utnedh göökte ovmessie kultuvrine, gusnie Sööfem dåerede, akte 11 jaepien båeries nïejte, mij raajroen tjïrrh svæhtja dehtie nïejteste mij uvtemes lea “stoerresiebriedahkenöörjen” akten garmeres åarjelsaemien nïejtese nænnoes domtesigujmie dan aerpievuekien båatsose.

Saemiedigkieraerie Mikkel Eskil Mikkelsen jeahta vihkeles produksjovnh dåarjoehtidh mah leah ussjedamme saemien maanide jïh noeride. Joekoen vaenie faalenassh daan dåahkan gååvnesieh, joekoen julev- jïh åarjelsaemien maanide.

–Mijjieh joekoen geerjene mijjieh maehtebe dåarjoem vedtedh daan prosjektese. Raajroen akte gieltegs teema, man sisnie gellie saemien maanah maehtieh jïjtjemsh damtijieh. Raajroe aktem guvviem åehpiedahta dehtie saemien kultuvreste gusnie aerpievuekien jïh daajbaaletje tsiehkieh gaavnedieh. Dïhte aktem gellielaaketje saemien kultuvrem vuesehte, jïh akte vihkeles åehpiedehteme sjædta dovne saemien jïh daaroen maanide, saemiedigkieraerie jeahta.

Meedijefaalenassh saemiengïelesne

Dåarjoe saemiedigkieraereste lea prioriteradimmiej mietie Ballehtassh-bæjhkoehtimmesne, saemiedigkieraerien aalkoebæjhkoehtimmie, gusnie gaskem jeatjah tjïerteste man vihkeles lea gorredidh saemien gïelh govloeh jïh åtnasuvvieh. Saemiedigkieraerie aaj tuhtjie vihkeles hoksedh saemien maanah jïh noerh aktem hijven meedijafaalenassem åadtjoeh.

–Saemien maanah jïh noerh meedijafaalenassem daarpesjieh mah dej jieledem vuesiehtieh jïjtsh gïeline, eadtjohkelaakan. Daate akte vieksiesvoete maanaj identiteetese  jïh aaj akte sijjie sjædta gïelese. Dan åvteste vihkeles dagkerh prosjektide hijven kvaliteeteste sjïehteladtedh, Mikkelsen jeahta.

Produksjovne dehtie åarjelsaemien maana-TV-raajroste “Sööfe” lea akte laavenjostoe gaskem TMM produksjovne AS jïh NRK Super jïh NRK Sápmi, jïh raajroe sæjhta seedtesovvedh NRK:sne. Seamma produksjovnesïelte lea aaj dam åarjelsaemien maana-tv-raajroem “Laara jïh Leisa” dorjeme, mij aaj NRK:sne seedtesovvi.

Saemiedigkieraerie lea dåarjoem 300.000 kråvnine vadteme budsjedtepåasteste regijonaale evtiedimmieprosjekti bïjre.

Jis vielie bïevnesh sïjhth gaskesadth saemiedigkieraeriem Mikkel Eskil Mikkelsen, tellefovne: 917 42 161

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!