PRM: – Åejvieladtjh tjuerieh vædtsoesvoetem jïh daaresjimmieh itjmieslaakan vaeltedh

Daan biejjien akte teemareektehtse olkese båata gusnie Nöörjen nasjonaale institusjovne almetjereaktaj åvteste lea gïehtjedamme åejvieladtji dïedtem heerredidh, vuastalidh jïh goerehtidh vædtsoesvoetem jïh daaresjimmieh saemien siebriedahkine.  Dovne saemiedigkiepresidente Aili Keskitalo jïh mïrrestalleme- jïh sïerredimmietjirkije Hanne Bjurstrøm dahkoen mietie gihtjieh.

Ođas | Almmuhuvvon , ođasmahtton

Saemiedigkiepresidente Aili Keskitalo gegkeste åejvieladtjh jïh joekoen reerenasse daelie tjalmahtieh man itjmies tsiehkie lea.

– Mijjieh libie Saemiedigkien bieleste pryöveme dejtie gåaskodh daennie aamhtesisnie, men gaatesjen ij vååjnh goh mijjieh dam buektiehtibie. Dotkeme vuesehte saemieh vielie daaresjimmiem jïh vædtsoesvoetem dååjroeh goh jienebelåhkoen årrojh. Daelie aaj njieljie ovmessie moenehtsh EN-systeemesne Nöörjem juvnehtamme aktem buerebe barkoem darjodh dagkerh aamhtesinie. Læjhkan ij naan politihkerh reerenasseste båetieh bearjadahken bæjhkoehtimmieseminaarese, Keskitalo jeahta.

Akte reektehtse Nasjonaale maahtoejarngeste vædtsoesvoeten jïh traumatihkeles raessien bïjre 2017, mij sjïerelaakan vædtsoesvoetem lïhke fuelhkine saemien siebriedahkine bæjjese vaalta, vuesehte pollise jïh viehkieabparaate eah nuekie maahtoem utnieh saemien gïelen jïh kultuvren bïjre. Mïrrestalleme- jïh sïerredimmietjirkije Hanne Bjurstrøm aaj veanhta reerenasse ij nuekie darjoeh.

– Hijven dotkeme lea aalkeme, men vielie dotkeme daerpies. Seamma tïjjen nuekie daejrebe guktie maehtebe råajvarimmieh evtiedidh jïh aelkedh. Mijjieh aktem ellies geatskanimmiem fååtesibie barkosne vædtsoesvoetine lïhke fuelhkine saemien byjresinie. Gyhtjelasse mij båata lea mejtie daate barkoe læjjede raaktan dan åvteste barkoe lea golme departemeenti gaskem joekedamme; TOD - MMD – JD, Bjurstrøm jeahta

EN dåeriesmoerem vuajna  

 Ruffien aalkoelisnie EN:n maanamoenehtse juvnehtimmiejgujmie bööti Nöörjese mah jeehtin dah tjuerieh aktem buerebe barkoem darjodh daejnie aamhtesinie. Aarebistie EN:n nyjsenemoenehtse, EN:n almetjereaktamoenehtse jïh EN:n moenehtse tortuvren vööste plearoeh juvnehtimmiejgujmie båateme.

– Daelie gosse Nöörjen jïjtse almetjereaktainstitusjovne juvnehtimmiejgujmie båata råajvarimmiej bïjre dennie guhkiebasse barkosne, åejvieladtjh byöroeh goltelidh. Eah maehtieh jåerhkedh mijjem gïetedidh naemhtie jïh seamma tïjjen baajedh årrodh dotkemeilledahkh krööhkestidh mah dam itjmies tsiehkiem vuesiehtieh man sisnie saemieh leah, Keskitalo jeahta.

Keskitalon mïelen mietie maahta åejvieladtji faatoes dahkoeh meadtojne laaken vööste viertiestidh.

– Europeejen almetjereaktariektie (daaroen EMD) lea aarebi tjïertestamme faatoes dahkoej jïh iktedimmiej gaavhtan, gosse ovmessie bielieh dehtie byögkelesvoeteste, dovne pollise jïh jeatjah viehkieabparaate, daejrieh naaken vædtsoesvoetem, daaresjimmieh jallh hoksevaanoem dååjroeh, staate maahta dööpmesovvedh dan åvteste dïhte sov åeliedimmieh europeejen almetjereaktakonvensjovnen mietie mïedtele, Keskitalo jeahta jïh akten dahkoesoejkesjen mietie gihtjie.

– Saemiedigkie lea Reerenassem birreme aktem dahkoesoejkesjem darjodh juktie vædtsoesvoetem lïhke fuelhkine saemien siebriedahkine heerredidh. Daesnie ibie maehtieh seassoeh årrodh, vædtsoesvoete lïhke fuelhkine skaarine sjædta dovne dan aktegs almetjasse jïh siebriedahkese, Keskitalo jeahta.

Mïrrestalleme- jïh sïerredimmietjirkije Bjurstrøm veanhta Nöörje aktem ellies nasjonaale dahkoesoejkesjem daarpesje vædtsoesvoeten vööste lïhke fuelhkine, dan åvteste dïhte båeries dahkoesoejkesje nåhki 2017. Dïhte daejtie minngiebidie biehkide tjuvtjede mah tjuerieh meatan årrodh aktene dagkeres dahkoesoejkesjisnie.

  • Råajvarimmieh mah leah sjïehtedamme dejtie sjïere daerpiesvoetide saemien årroji luvnie, jïh mah aktem ellies jïh iktedamme faalenassem gorredieh gusnie abpe viehkiesvaalhtese laavenjostoe jïh kultuvrelle vuajnoem jïh goerkesem åtna. Jïh viehkieabparaate tjuara nuekies lïerehtimmiem åadtjodh gïelen jïh kultuvren bïjre.
  • Gïeleldh sjïehteladteme tjuara gorresovvedh gaajhkine bieline heerredimmien raejeste, viehkie dejtie mah dam dååjroeh jïh riektiedahkoeh.
  • Saemien siebrieh tjuerieh meatan vaaltasovvedh evtiedimmesne jïh evalueradimmesne råajvarimmijste vædtsoesvoeten vööste lïhke fuelhkine, dovne sjïere råajvarimmieh jïh sïejhme råajvarimmieh.

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!