–Mijjieh mïelebe mij akt tjuara dorjesovvedh juktie gorredidh mijjieh lïhkebe ulmiem båetebe akten båatsoepolitihken bïjre mij lea almetjerïekteles standaarden mietie, jïh maam båatsoejieleme jïjtje maahta leajhtadidh, Muotka jeahta.

Dan åvteste saemiedigkieraerie ij sïjhth lïhtsegh båatsoeståvrose nammoehtidh åvtelen ståvroe aaj maahta stuvresovvedh aktede dejstie ståvroelïhtsegijstie mejtie saemiedigkie nammohte. Aaj akte krïevemasse dah lïhtsegh mejtie Saemiedigkie ståvrose nammohte, edtjieh maehtedh dej bijjemes ulmiej mietie barkedh Saemiedigkien båatsoepolitihkese.

–Saemiedigkie meala båatsoe lea akte aalkoealmetjejieleme, jïh dan åvteste eevre vihkeles daate vååjnesasse båata båatsoeståvrosne mij lea dïhte minngemes årgaane båatsoereeremen sisnjelen, mïsse dovne Saemiedigkie jïh staateles åejvieladtjh lïhtsegh nammoehtieh, Muotka jeahta.

IMG_E0439.JPG
Silje K. Muotka (Foto: Åse M.P. Pulk/Sámediggi)

Nænnoestehteme båatsoste

Jaepien 2012 reeremestruktuvre båatsosne jorkesi, gosse gaskem jeatjah dajveståvroeh  våålese bïejesovvin. Laanteburrie- jïh beapmoedepartemeente lea gellien  aejkien gïehtjedamme jïh heajhteme nænnoestimmieh bijjemes bovtsetaalen bïjre båatsoeståvrosne, jïh aaj bïhkedamme båatsoeståvroem nænnoestimmieh darjodh giehpiedimmiesoejkesji bïjre. Daah sjæjsjalimmieh leah vaaltasovveme bielelen Saemiedigkie jïh båatsoejieleme leah bïevnesh dan bïjre åådtjeme jallh rååresjamme sjïdteme. 

- Mijjieh aktem prosessem veanhtadibie juktie saemien tsevtsemefaamoem båatsoeståvrosne nænnoestehtedh, jïh vuertieminie orre ståvroelïhtsegh nammoehtidh goske dovne ståvroe jïh funksjovne lea mijjen veanhtadimmiej mietie, saemiedigkieraerie Silje Karine Muotka jeahta.

Dïhte jeahta satne ij naan fåantoem vuejnieh lïhtsegh nammoehtidh jis Saemiedigkie ij naan tjïelke tsevtsemefaamoem utnieh, jïh ståvroelïhtsegh dan gaavhtan maehtieh aktem jïjtjeraarehke råållam utnedh mandaatine Saemiedigkeste.

Saemiedigkieraerie jeahta ulmie ij leah saemien meatannænnoestimmiem giehpiedidh jieliemisnie, men buerebh jielemem nænnoestehtedh – naakede mij aaj dorjesåvva viehkine Saemiedigkien barkoem nænnoestehtedh båatsoeaamhtesisnie. Daennie prosessesne lea aaj eevre daerpies  tjïelkestidh båatsoeståvroen funksjovnem, mandaatem jïh gïeh edtjieh meatan årrodh ståvrosne.

- Joe dennie voestes budsjedtesne posisjovnedåehkie lea vierhtieh lyjkeme akten lissie faagebarkijasse båatsoesuerkesne, aktem bielie millijovnem kråvnah goh viehkie juktie båatsoelaakem gïehtjedidh, jïh vielie vierhtieh ohtsemebaseradamme dåarjojde, Muotka madtjeles jeahta.

Saemiedigkie lea reaktadåarjoeöörnegem nænnoestahteme, mij lea akte vihkeles öörnege jieliemasse, gusnie dej minngemes jaepiej ohtsemh bijjelen 7 millijovnh kråvnaj åvteste, aktem stoerre daerpiesvoetem vuesiehtieh lissiehtimmien bïjre. Posisjovne aaj aktem sisnjelds aalkoejielememoenehtsem nammoehtamme, mij sæjhta tsiehkiem aalkoejieliemidie gïehtjedidh jïh juvnehtimmiejgujmie båetedh akten orre jïh jarkelamme politihkeles barkose daennie suerkesne.

- Tjåenghkies vuajneme mijjieh libie vuarjasjamme båatsoe sæjhta veaksahkåbpoe sijjiem åadtjodh daehtie barkoste. Saemiedigkie barkoem nænnoestahta dovne lissiehtamme vierhtiejgujmie jïh beetnegigujmie, seamma tïjjen goh stuerebe politihkeles faamoem jïh krïevenassh åejvieladtjide bïejebe.

Muotka tjirkie Saemiedigkie sæjhta loevtsæjresne tjåadtjodh jielieminie dejnie haestieminie dah utnieh.

Jis vielie bïevnesh sïjhth, gaskesadth saemiedigkieraeriem Silje Karine Muotka, tellefovne 984 87 576

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!