PRM: Bæjhkoehtimmie maanaapplikasjovneste «10/20 bágo»

Dæjstan, golken 22. b., ts. 11.30, lea bæjhkoehtimmie appeste “ 10/20 bágo” Altan City Scenesne.

Ođas | Almmuhuvvon

Gïelevåhkoen sjïekenisnie Saemiedigkie lea applikasjovnem evtiedamme mij uvtemes lea ussjedamme maanagïertemaanide jïh maadthskuvlen learoehkidie. Ulmie appine lea gaajhkide maanagïertemaanide jïh maadthskuvlen learoehkidie 10/20 baakoeh saemien gïeline lïeredh.

– Saemien gïelh våajnoes darjodh lea aaj daajroem buektedh. Mijjieh sïjhtebe siebriedahke edtja lissiehtamme daajroem jïh goerkesem åadtjodh saemien gïeli, kultuvren jïh siebriedahken bïjre. Mijjieh vïenhtebe jis gaajhkh laanten maanah åadtjoeh saemien gïeline åahpenidh, dellie dïhte sæjhta viehkiehtidh gïeli statusem nænnoestidh jïh lissiehtamme goerkesem gïeleldh joekehtsi bïjre vedtedh, saemiedigkieraerie Silje Karine Muotka jeahta.

Baakoeh appesne leah dovne julev, åarjel- jïh noerhtesaemien gïelesne jïh desnie desnie aaj tjoejefijlh. Appesne maahta lissine våhkoebiejjieh, taalh, klaerieh jïh göökte maanalaavlomh lïeredh.

Jis gihtjehtimmiem sïjhth gaskesadth Silje Karine Muotka, mob. +47 984 87 576, silje.karine.muotka@samediggi.no

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!