PRM: Fiskeregulering til fordel for lokalbefolkningen

Sametinget skisserer en ny tilnærming til forvaltningen av innlandsfisket i Finnmark, som et alternativ til en gjeninnføring av en generell 5-kilometerssone.

Ođas | Almmuhuvvon

Sametinget har vurdert det rettslige handlingsrommet for Finnmarkseiendommens reguleringer av innlandsfisket, herunder muligheten for gjeninnføring av den såkalte 5-kilometerssonen. FeFo har nylig hatt et forslag om en gjeninnføring av denne sonen på høring.

Sametingets faglige vurdering er at selv om FeFo juridisk sett kan gjeninnføre en 5-kilometerssone fra veier i Finnmark med fiskeforbud for personer uten nær tilknytning til Norge eller andre reguleringer overfor denne gruppen av fiskere med tilsvarende effekt, så kan det likevel stilles spørsmål ved om en gjeninnføring av denne bestemmelsen er det mest hensiktsmessige reguleringsgrepet.

En generell gjeninnføring kan få store konsekvenser for den tradisjonelle utmarksbruken av områdene nærmest bygdene som ofte blir benyttet av barnefamilier og eldre, og fisketrykket må dermed forventes å øke betydelig i fiskevann nær bygdene, heter det i vurderingen.

IMG_E3390.JPG

Sametingsråd Silje Karine Muotka

FOTO | Åse M.P. Pulk/Sámediggi

– Jeg har store forventninger til at det nye styret i FeFo, i lys av høringen de har hatt om gjeninnføringen av 5-kilometerssonen, har ambisjoner om å legge om forvaltningen av innlandsfisket slik at den utvilsomt kommer folk i Finnmark til gode, samtidig som det blir lagt til rette for tilreisende fiskere på en fornuftig måte, sier sametingsråd Silje Karine Muotka.

Skille mellom ulike grupper

I den faglige vurderingen har Sametinget sett på hva Finnmarksloven tillater FeFo å gjøre av fiskereguleringer opp mot annen lovgivning, og hvilke rammer loven gir for reguleringer av lokalbefolkningens bruksrett, befolkningen i Finnmarks fiskerett og andres adgang til innlandsfisket.

I vurderingen skisserer Sametinget også en ny tilnærming til fiskeforvaltningen, der FeFo i større grad skiller mellom de ulike gruppene fiskere og der man innfører ulike reguleringer med hensyn til omfang og innhold, og der lokalbefolkningen skal ha en fordel i tilgangen til fiskeressursene. FeFo kan eksempelvis forbeholde enkelte områder eller fiskevann til rettighetshaverne i Finnmark, eller å tillate båtbruk kun til lokalbefolkningen. En slik løsning vil tilgodese rettighetene til lokalbefolkningen i større grad enn en generell 5-kilometersone, og vil gi bedre effekt, sier sametingsråden.

– Jeg håper at dette er et godt bidrag til samfunnsdebatten og som tar oss et skritt lengre i innrettingen av gode, praktiske og riktige løsninger for innlandsfisket, sier Muotka.

Ta hensyn til samisk og lokal utmarksbruk

Sametinget skriver videre i sin vurdering at FeFo behøver mer kunnskap om både den samiske og lokalbefolkningen for øvrig sin bruk av utmarksområdene og innlandsfisket. Lokal- og tradisjonell kunnskap bør også være en sentral del av kunnskapsgrunnlaget for FeFo sin forvaltning.

– FeFo bør snarlig etablere en forvaltning i tråd med rettighetsforholdene i Finnmark og fastsette reguleringer i tråd med Finnmarksloven, folkeretten og samiske rettsoppfatninger om innlandsfisket, avslutter sametingsråden.

For intervju: Sametingsråd Silje Karine Muotka, telefon 984 87 576

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!