PRM: – Joekehts gïeletsiehkieh joekehts öörnegh daarpesjieh

Saemiedigkie ulmine åtna saemien gïelh nænnoestehtedh jïh evtiedidh abpe laantesne. – Gïeletsiehkie dejnie ovmessiedajvine edtjieh våaroeminie årrodh dan båetijen aejkien gïelesoejkesjæmman, saemiedigkiepresidente Aili Keskitalo jeahta.

Ođas | Almmuhuvvon , ođasmahtton

Saemiedigkieraerien akte stoerre fokuse dan guhkiebasse barkose NOU:ste 2016:18 Vaajmoegïele, jïh aamhtesem buakta gïeledajvi jïh tjïeltekategoriji bïjre stoerretjåanghkose goeven.

– Akte dejstie stööremes haestiemijstie mejtie utnebe daan biejjien lea daan beajjetje  reeremedajve saemien gïelide eah krööhkesth gïeletsiehkie lea joekehts tjïelteste tjïeltese, Keskitalo jeahta.

Daan beajjetje öörnegen tjïrrh gaajhkh tjïelth dejtie seamma åeliedimmide utnieh jalhts gïeletsiehkie jïh låhkoe saemiengïeleldh almetjijstie leah joekoen gellielaaketje.

37058259423_77c4360cd8_z.jpg
FOTO | Aili Keskitalo (Foto: Kenneth Hætta)

– Njoelkedassh tjuerieh vuesiehtidh guktie lea rïektesisnie

NOU2016:18 Vaajmoegïele aktem joekehts öörnegem raereste ovmessie kategorijigujmie tjïeltide mah leah saemien gïeledajvesne, gidtjh gïelevaarjelimmietjïelth, gïelejieliehtimmietjïelth jïh stoerrestaaretjïelth.

Saemiedigkieraerie veanhtede akte gïeledajve ovmessie tjïeltekategorijigujmie jeenjemasth sijhtieh krööhkestidh tjïelti daerpiesvoeth jïh haestemh.

– Mijjieh daejrebe gïeletsiehkie lea joekoen joekehts tjïeltine. Muvhtine tjïeltine saemien gïele lea jielije gaajhkine suerkine tjïeltesne, mearan jeatjah tjïeltine gïeletsiehkie gaajh jeatjahlaakan, jïh dejnie tjïeltine lea daerpies maahtoem tseegkedh saemien gïelesne. Dan åvteste joekoen vihkeles njoelkedassh dorjesuvvieh mah jeenjemesh vuesiehtieh guktie lea rïektesisnie, Keskitalo jeahta.

Raereste göökte vielie tjïeltekategorijh

Saemiedigkieraerie raereste gïelevierhtietjïelth akte orre kategorije sjædta lissine dejtie golme kategorijide mejtie gïelemoenehtse lea raeriestamme sov reektehtsisnie.

– Mijjen leah göökte tjïelth gusnie saemien lea jienebelåhkoegïele. Daate eevre sjïere saemien gïeleektiedimmesne, jïh mijjen mïelen mietie sæjhta vihkeles årrodh gorredidh mijjieh båetijen aejkien annje tjïelth utnebe gusnie saemien gïele lea jienebelåhkoegïele. Mijjieh mïelebe daah tjïelth leah vierhtietjïelth, jïh vaajtelibie daah tjïelth edtjieh maehtedh såemies laavenjassh gorredidh mah nåhtojne sjidtieh abpe siebriedahkese, Keskitalo jeahta.

Saemiedigkieraerie meala vihkeles vuesiehtidh aaj jeatjah tjïelth vihties åeliedimmieh dan saemien gïeleutnijen vööste utnieh, jïh raereste dan åvteste jeatjah tjïelth goh akte jïjtsh kategorije.

Saemiedigkieraerie aaj vuajneme maereles unnebe staarh meatan vaeltedh gïeledajven sïjse, jïh raereste dan åvteste kategorije gohtjesåvva staaretjïelth sijjeste stoerrestaaretjïelth, guktie gïelemoenehtse raereste.

– Saemien gïeledajve ij leah ajve dejtie saemien årroejidie, men aaj stoerre ulmiem åtna dan guhkiebasse barkoen gaavhtan dejstie jeatjah raeriestimmijste Vaajmoegïelesne. Mov mïelen mietie dle vihkeles mijjieh dam digkiedimmiem stoerretjåanghkosne vaeltebe, saemiedigkiepresidente Aili Keskitalo minngemosth jeahta.

Jis vielie bïevnesh sïjhth, gaskesadth saemiedigkiepresidentem Aili Keskitalo, +47 971 29 305 

Her finnes nedlastbare bilder, som er til fri bruk ved kreditering.

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!