PRM: Prosjektem dåårje åarjelsaemien sijjienommi bïjre Femunden sïjtesne

Saemien gïele- jïh maahtoejarnge Aajege sæjhta barkoem jåerhkedh saemien sijjienommh vihtiestidh Røros-dajvesne. Saemiedigkieraerie prosjektem dåårje 50.000,-  kråvnajgujmie.

Ođas | Almmuhuvvon

Saemien gïele- jïh maahtoejarnge Aajege sæjhta goerehtidh jïh vihtiestidh saemien sijjienommh Femunden sïjtesne, mij lea Gåebrien sïjten jïh Saanti sïjten gåatomelaante daelvege. Aajege ohtsemisnie Saemiedægkan buerkeste saemien sijjienommh leah immaterijelle kultuvreaerpie, mij daajroem buakta gïelen, kultuvrehistovrijen jïh eatnemen bïjre, jïh lea meatan vihtiestidh saemien desnie orreme jïh årroeminie jïh eatnamasse govlesåvva.

Aili Keskitalo (Foto Kenneth Hætta).jpg

Saemiedigkie prosjektem dåårje 50. 000,- kråvnajgujmie dåarjoeöörnegistie voenges jïh regijovnaale laavenjostose. Dåarjoe lea dåarjoenjoelkedassi mietie. Aajege lea lissine 100 000 kråvnah dååsteme ryöktesth dåarjojne daan prosjektese Saemiedigkien budsjedten bijjelen 2018.

Saemiedigkiepresidente Aili Keskitalo lea geerjene daam vihkeles barkoem dåarjoehtidh jïh jeahta Aajege lea nænnoes faagemaahtoem daennie suerkesne reebleme.

- Saemien sijjienommh leah gaarveneminie daan biejjien gellijste saemien dajvijste. Dan åvteste vihkeles dejtie vihtiestidh jïh gorredidh, guktie orre boelvh, nöörjen åejvieladtjh jïh sïejhme almetjh maehtieh dejtie åtnose vaeltedh. Saemien sijjienommh aaj daajroem guedtieh gusnie almetjh orreme jïh eatnemem nuhtjeme dejpelistie. Daate akte vihkeles biehkie gosse barkeminie saemien reaktah nænnoestehtedh, Keskitalo jeahta.

Aajege lea gellie sijjienommeprosjeekth tjïrrehtamme aarebi, stoerre lahkojne. Gosse daam barkoem jåarhka sæjhta gaskem jeatjah histovrijes bïevnesh goerehtalledh ektiedamme sijjienommide, saemien sijjienommh registreradidh goh kultuvremojhtesh jïh vihtiestamme materijellem åehpies darjodh almetjidie. Barkoen tjïrrh edtja aktem vihtiestimmiereektehtsem darjodh mij edtja våaroeminie årrodh aktene båetijen aejkien åehpiedehtiemisnie saemien sijjienommijste Røros-dajvesne.

Vielie bïevnesh, gaskesadth saemiedigkiepresidentem Aili Keskitalo, tlf. 971 29 305

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!