PRM: Prosjektem noere vytnesjæjjajgujmie dåårje

Saemiedigkieraerie 100 000 dåarjojne dåårjeme prosjektese Duodji Dreamers Riddu Riđđusne.

Duodji Dreamers bilde av utøverne.jpg

Duojarat i Duodji Dreamers fra øverst til venstre: Lisa Lyngman Gælok , Niká Pittja, Merethe Kuhmunen, Ove Stødle, Laila Mari Brandsfjell, Sara Inga Utsi Bongo, Milana Sapelnikova, Patric Jonsson, Sandra Márjá West og Anniina Turunen.

FOTO | Riddu Riđđu pressefoto

Ođas | Almmuhuvvon , ođasmahtton

Duodji Dreamers akte tjeahpoevuasahtalleme gusnie 10 noere vytnesjæjjah gaskem 20  jïh 35 jaepieh duedtien bïjre ussjedellieh daan beajjetje daejbaaletje siebriedahkesne jïh rïektes jieliedisnie. Vuasahtallemen fokuse lea monnehkevoete. Doh 10 vytnesjæjjah leah fïereguhten vierhkiem våarhkoste Saemien Tjeahpoemagasijnesne veeljeme goh skraejrie akten orre vearhkan maam jïjtjh dorjeme. Dovne vierhkie mij lea dej skraejrie jïh dïhte orre vierhkie leah akte bielie vuasahtallemistie.

IMG_E3410.JPG

Raerielïhtsege Silje Karine Muotka

– Saemiedigkieraerie vuajna prosjekte maahta viehkiehtidh duedtiem våajnoes darjodh, jïh gosse måjhtele man gellie guessieh mah festivaalese båetieh, prosjekte maahta jienebh dåårrehtidh vytnesjæjjine aelkedh, saemiedigkieraerie Silje Karine Muotka jeahta.

Duodji Dreamers akte laavenjostoe gaskem Riddu Riđđu, Noerhteåålmegi jarnge jïh Saemien Tjeahpoemagasijne, jïh vuasahtalleme rïhpeste Riddu Riđđu-festivaalesne snjaltjen 11.b. Vytnesjæjjah sijhtieh aaj meatan årrodh aktene paneelesoptsestallemisnie laavadahken snjaltjen 14.b., maam monnehkevoete sæjhta dejtie jiehtedh dej barkosne duedtine, jïh guktie duedtie maahta evtiesovvedh jïh gie reaktam utnieh duedtiem evtiedidh.

Aaj Romsan fylhke lea prosjektem vuarjasjamme goh joekoen hijven jïh dej ulmiej mietie laavenjostoelatjkosne juktie skreejrehtidh ihke jienebh noere saemieh vytnesjæjjine aelkieh, jïh dan åvteste 30 000 kråvnah prosjektese dåårjeme.

– Mijjieh gegkiestibie Finnmaarhken fylhkentjïelte aaj prosjektem dåårje, Muotka jeahta.

Jis dov leah gyhtjelassh jallh gihtjehtimmiem sïjhth, gaskesadth saemiedigkieraeriem Silje Karine Muotka, 98487576.

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!