PRM: Saemiedigkie sov dåarjoem aalkoejieliemidie lissehte 2020

Saemiedigkie dov dåarjoem aalkoejieliemidie lissehte 4,2 millijovnh kråvnajgujmie.

Ođas | Almmuhuvvon

– Mijjieh budsjedtem lissiehtamme 7,5 raejeste 11,7 millijovnh kråvnaj raajan. Mijjieh aaj dam stööremes dåarjoem skåårvemidie jïh prosjektide lutnjeme 300 000 kråvnaj raejeste 500 000 kråvnaj raajan, madtjeles saemiedigkieraerie Silje K. Muotka jeahta.

Silje Karine Muotka.jpg

Saemiedigkieraerie Silje Karine Muotka (Foto: Kenneth Hætta)

Dovne jåartaburrie, båatsoe jïh gööleme leah vihkeles ihke almetjh saemien dajvine årroeh jïh saemien gïelen gaavhtan.

– Mijjieh dam darjobe juktie buerebe beetnehvierhtietsiehkieh hoksedh daejtie saemien jieliemidie. Akte jeatjah fåantoe lea daate lutnjeme lea vihkeles juktie maehtedh maaksoeevtiedimmiem siebriedahkesne dåeriedidh. Mijjieh vuejnebe maaksoeh læssanieh jaepeste jaapan, mearan baalhkah eah dam darjoeh, Muotka jeahta.

– Ruffien sïjhtebe vuarjasjidh mejtie edtjebe prioriteradimmide aalkoejielemi sisnjelen vijriedidh orrestamme budsjedtesne, Muotka jeahta.

Jåartaburrien sisnjelen Saemiedigkie bigkemedåarjoem jåarhka dejtie gaertienidie mah gïehtelieh, jïh daate sæjhta jiehtedh Saemiedigkie maahta dåarjoem vedtedh jarkelimmide jïh stueriedimmide gåetijste.

Mearoejielemi sisnjeli Saemiedigkie dam seamma dåarjoem aerpievuekien göölemasse jïh dåastovesijjide göölemisnie jåarhka.

– Men vuejnebe jïjnje ïedtjije aaj heannede jeatjah aarhtide goh guelie, goh nuhteme mearoen sjædtojste tang jïh tare. Daate akte suerkie mij stoerre nuepieh åtna mijjen fjovledajvine, Muotka jeahta.

Daennie lissiehtimmesne aaj akte bijjiedimmie båatsoelaakemoenehtsasse 0,5 millijovnh kråvnaj raejeste 1,8 millijovnh kråvnaj raajan.

– Daate barkoe sæjhta vihkeles årrodh dan båetijen aejkien båatsoepolitihkese, Muotka jeahta.

Jis dov leah gyhtjelassh jallh gihtjehtimmiem sïjhth, gaskesadth saemiedigkieraeriem Silje Karine Muotka, mob. +47 984 87 576, silje.karine.muotka@samediggi.no

 

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!