PRM:  Sametingets klage på Nussir-vedtaket sendt til regjeringen

Sametinget mener at vedtaket fra Nærings- og fiskeridepartementet bryter med en rekke internasjonale og nasjonale lover og konvensjoner.

Ođas | Almmuhuvvon

Sametinget klager på Nærings- og fiskeridepartementet sitt vedtak av 14. februar 2019 om å tildele driftskonsesjon til Nussir ASA for gruvedrift i Nussir og Gumpenjunni i Kvalsund kommune.

– Dette er et av de største inngrepene i våre land- og kystområder i nyere tid, med katastrofale miljø- og samfunnsmessige konsekvenser. Regjeringen skal vite at vi ikke er villige til i å gi oss uten kamp, sier sametingsråd Silje Karine Muotka.

Den ti sider lange klagen er oversendt til departementet og kan leses i sin helhet her:

Sametinget peker på tre hovedargumenter i sin klage:

  • Departementet har ikke lagt vesentlig vekt på hensynet til reindrift, samisk kultur, næringsutøvelse og samfunnsliv i sitt vedtak, slik mineralloven pålegger. Sametinget mener at gruvedrift sannsynligvis vil krenke muligheten til å utøve samisk kultur i området.
  • Departementet har ikke utredet om gruvedriften vil være samfunnsøkonomisk lønnsom, og departementet har heller ikke vurdert om vedtaket er samfunnsmessig forsvarlig. Departementet har heller ikke lagt til grunn føre-var-prinsippet i naturmangfoldsloven.
  • Departementet gir driftskonsesjon til et selskap der en fjerdedel av eiersiden er forvalterregistrert skjult, som verken departementet, Sametinget, rettighetshavere eller befolkningen for øvrig vet hvem er. Stortinget har uttalt seg svært kritisk til selskaper med skjult eierskap.

– Hårreisende arrogant

I tillegg til generelt mangelfulle utredninger om miljø og fiske, viser også Sametinget til at det ikke har vært reelle konsultasjoner mellom myndighetene og reindriftsutøverne i området. Departementet har ikke tatt hensyn til verken samiske interesser, natur- og mijøvernorganisasjoner eller statens egne fagorganer, som har støttet opp under Sametingets bekymringer.

– Det er hårreisende arrogant av departementet å overkjøre rettighetshavere i sin iver på å gjøre noen eiere og gruveinvestorer litt rikere, som vi attpåtil ikke vet hvem er. Samiske familier blir frarøvet sitt levebrød og vi risikerer å ødelegge Repparfjorden. Det er et høyt spill der vi betaler for innsatsen. Det kan ikke vi akseptere, sier Muotka.

Prioritert sak for Sametinget

Klagen går nå til behandling til Kongen i statsråd.

Sametinget har i to plenumsvedtak med et stort flertall tatt et klart negativt standpunkt til gruveprosjektet Nussir og er derfor en prioritert sak for Sametinget, sier sametingspresidenten.

– Det samiske samfunnet må være forberedt på at Nussir-saken potensielt vil prøves for norske domstoler av prinsipielle årsaker, avslutter sametingspresident Aili Keskitalo.

For mer informasjon og intervju i saken:
Sametingspresident Aili Keskitalo: 971 29 305
Sametingsråd Silje Karine Muotka, 984 87 576

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!