PRM: Sametingsrådet vil styrke samiske elevers rettigheter i ny opplæringslov

Sametinget mottar årlig mange tilbakemeldinger fra foreldre og elever som opplever opplæringstilbudet i og på samisk som mangelfullt.

Ođas | Almmuhuvvon

Sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen hadde onsdag et møte med lovutvalget som skal legge fram forslag til ny opplæringslov. Sametingsrådet og utvalget diskuterte retten til og organiseringen av opplæring på samisk. Mikkelsen fremmet innspill om behovet for tydeliggjøring og styrking av samiske elevers rettigheter i ny opplæringslov.

– Foreldre og elever rapporterer om ulike erfaringer. Blant annet er informasjon og tilrettelegging av samiskundervisning fra skoleeiere ofte sent ute og mangelfull, og når elevene får ekstra timer blir det utfordringer med organiseringen. Videre melder elever om at de mister rettighetene til samisk opplæringstilbud dersom de flytter, eller i overgangen mellom grunnskole og videregående. I tillegg er tilgangen på samiske læremidler i hele grunnopplæringsløpet mangelfull, sier sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen om utfordringene.

Opplæringsloven regulerer blant annet samiske barns rettigheter og skoleeiernes plikter i grunnopplæringen og videregående opplæring. I denne revideringsprosessen ser sametingsrådet muligheten til å tydeliggjøre og styrke samiske elevers rettigheter.

Mikkelsen, Mikkel Eskil (Foto - Kenneth Hætta).jpg

Sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen

FOTO | Foto: Kenneth Hætta

Det er viktig at samiske elever opplæringstilbud sikres et sterkt rettslig vern i den nye opplæringsloven. I tillegg til dette må den nye opplæringsloven sørge for at rettighetene som eleven har i dag oppfylles av hver enkelt skole og skoleeier bedre enn i dag.

– Opplæringsloven har gjennom årenes løp gitt rom for ulik praksis fra skole til skole og mellom ulike skoleeiere. Dette ser vi blant annet i forhold til samisk fjernundervisningstilbud, der organisering og tilgang til språksamlinger praktiseres forskjellig fra skole til skole, - det er en situasjon som ikke er holdbar, sier sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen.

Arbeidet med opplæringsloven er en del av et større arbeid der fokuset er på barn og unges oppvekstvilkår.

– Fra sametingsrådets side konkluderer vi med at opplæringsloven har et stort forbedringspotensial også når det gjelder målet om god vitalisering av de samiske språkene. Med NOU 2016:18 Hjertespråkets tydelige anbefaling om en satsning på fremtidens språkbærere og med erfaringene fra skoler og barnehager, - føler Sametingsrådet sterkt på ansvaret om å bidra til å skape gode opplæringsarenaer, sier Mikkelsen.

Under møtet ga sametingsrådet innspill om samiske elevers rettigheter slik de mener det bør fremkomme i loven. Opplæring i og samisk gis i samiske forvaltningsområder og utenfor samiske forvaltningsområder dersom det er mer enn ti elever som ønsker dette.

– Det er uholdbart at et skoletilbud i og samisk begrenses av hvor samiske elever bor i landet og av hvor mange elever som ønsker samisk opplæringstilbud. Videre har vi fremmet innspill om at Sametinget bør ha en rolle i tilsynet av undervisning, dette for å sikre kvaliteten på opplæringstilbudet i faget samisk og på opplæringstilbudet i samiske skoler. I møte med lovutvalget har Sametingsrådet også fokusert på at tilgangen til samiske læremidler må tydeliggjøres i opplæringsloven på samme måte som for læremidlene på bokmål og nynorsk. Sametingsrådet har store forventinger til revisjonen av opplæringsloven, avslutter Mikkelsen.

Bilder av Sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen. For spørsmål eller intervju, kontakt Mikkel Eskil Mikkelsen, +47 917 42 161

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!