PRM: Semadamme gelliej tsiehkiej bïjre båatsoelaakesne

Saemiedigkieraerie Silje Karine Muotka lea madtjeles staate ïedtjem vuesehte saemien laakemoenehtsen barkose jarkelimmiej bïjre båatsoelaakesne.

Widar_Skogan_Silje_Karine_Muotka.jpg

Statssekretær Widar Skogan og sametingsråd Silje Karine Muotka.

FOTO | Sámediggi/John Osvald Grønmo

Ođas | Almmuhuvvon

– Manne joekoen madtjeles Laanteburrie- jïh beapmoedepartemeente (LBD) daelie sæjhta vuertedh goske dïhte saemien laakemoenehtse sov barkoem dorjeme jïh sov juvnehtimmiejgujmie båateme, jïh aaj departemeente jeahta dah sijhtieh moenehtsen jarkelimmieraeriestimmieh båatsoelaakeste vuarjasjidh, saemiedigkieraerie Silje Karine Muotka jeahta.

Saemiedigkie jïh departemeente leah rååresjimmine departemeenten raeriestimmiej bïjre jarkelimmide båatsoelaakesne, seamadamme jienebi tsiehkiej bïjre, dej gaskem raeriestimmie åssjeleparagraafem laakesne jarkelidh, ij edtjh gïetedæmman stoerredigkesne bïejesovvedh.

– Manne madtjeles dejnie, dan åvteste dïhte raeriestimmie maam lij buakteme idtji nuekies krööhkesth båatsoe lea akte aalkoealmetjejieleme, jïh kulturelle monnehkevoete lea seamma vihkeles goh ekonomeles jïh ekologeles monnehkevoete, Muotka jeahta.

Vihkeles tjïelke meatannænnoestimmine båatsoeståvrosne

Ij darhkh dïhte raeriestimmie jarkelimmien bïjre § 71 båatsoeståvroen bïjre gïetedæmman bïejesovvh guktie lij raeriestamme.  Dejnie aaj Saemiedigkie madtjeles.

– Mijjieh sïjhtebe dallatjinie vuartasjidh guktie maahta aktem båatsoeståvroem hoksedh mij juhtieminie. Daate dan åvteste prosessh edtjieh juhtedh mah ulmine utnieh gorredidh jïh tjïertestidh båatsoeståvrosne tjïelke meatannænnoestimmie båetijen aejkien, jïh ståvroeåvtehken leah båatsoemaahtoe jïh daajroe saemien siebriedahki jïh saemien gïeli bïjre, Muotka jeahta.

Persovnevaarjelimmiem krööhkedh bæjhkoehtimmesne bovtsetaaleste

Mijjieh seamadamme bovtsetaale sïjtebielide sïjten sisnjelen maahta åehpies dorjesovvedh dastegh persovnevaarjelimmiem krööhkie. Daate dagkerh bïevnesh mej bïjre Saemiedigkie veanhta doh ellen jeanatjommesh sïjtine daajroem utnieh åtnoesoejkesji jïh sïjtesoejkesji tjïrrh.

Dej veajkoej gaajhkh sïjtebielieh eah leah meatan sïjteståvrosne maahta dagke akte haesteme årrodh, jïh dan åvteste bovtsetaale dan stoerre vihkelesvoetem åtna dåarjose, Saemiedigkie lea jååhkesjamme aktem laakevåaromem sjïehtesjidh juktie bïhkedassem hammoedidh guktie daate edtja dorjesovvedh. Saemiedigkieraerie tjïerteste daate ij leah bïevnesh mejtie byögkelesvoete jallh almetjh sïjten ålkolen edtjieh åadtjodh.  

– Mijjieh sïjhtebe hammoedimmien bïjre daehtie bïhkedasseste rååresjidh juktie gorredidh persovnedaatah gorresuvvieh, Muotka tjirkie.

Eah leah sïemes obligatovreles indivijdemïerhkesjimmien bï¨jre

Eah leah seamadamme raeriestimmien bïjre gusnie departemeente sæjhta obligatovreles elektrovneles mïerhkesjimmiem sjïehtesjidh. Saemiedigkie veanhta dïhte aerpievuekien mïerhkesjimmie lea akte vihkeles bielie dehtie kultuvrelle monnehkevoeteste båatsosne, jïh mïerhke jïh dïhte aerpievuekien mïerhkesjimmievuekie leah akte såarhts daajroe maam tjuara gorredidh jïh nænnoestehtedh båetijen aajkan. Saemiedigkieraerie veanhta aerpievuekien mïerhkesjimmie tjuara åejvienjoelkedassine årrodh båatsoelaakesne, jïh sæjhta aamhtesem bæjjese fulkedh Stoerredigkesne, jïh dagke aaj aktene bïhkedassehammoedimmesne.

– Mijjieh vïhtesjadtebe LBD sæjhta aktem obligatovreles guektiengïerth mïerhkesysteemem sjïehtesjidh, mestie vieliebarkoe jïh seapan vieliemaaksoeh jieliemasse sjædta. Mijjen ulmie lea dam aerpievuekien mïerhkesjimmiem gorredidh jïh nænnoestehtedh, jïh uvtedh maaksoeh daejnie lissiemïerhkesjimmine båatsose bïejesuvvieh Muotka jeahta.

Jis vielie bïevnesh jallh gihtjehtimmiem sïjhth, gaskesadth saemiedigkieraeriem Silje Karine Muotka, tlf: 98487576

 

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!