PRM: Verkebe vaestiedassen bïjre birrie juvrevuetjemen bïjre

Saemiedigkie ij leah madtjeles åejvieladtji gïetedimmine juvrevuetjemeluhpiedimmmiste. Saemiedigkieraerie Berit Marie Eira åejvieladtjide birrie varke vaestiedidh.

Pressefoto_BeritMarieEira_Samediggi.jpg
FOTO | Sámediggi/Kenneth Hætta

Ođas | Almmuhuvvon , ođasmahtton

Saemiedigkie vïhtesjadta daan jaepien aaj stoerre teehpemh orreme aarhtsi gaavhtan. Saemiedigkieraerie Berit Mari Eira jeahta fer geerve luhpiedimmiem åadtjodh aarhtsem vuetjedh.

–Manne damtem Byjresedepartemente ij aarhtseskaaride itjmieslaakan vaeltieh, Eira jeahta.

Akte pryöveprosjekte aarhtseskaaraj bïjre Romsesne ij leah aalkeme guktie Stoerredigkie lea tsihkestahteme. Prosjekte edtji dovne sïrvejielemem jïh båatsoem feerhmedh.

Dåeriesmoerh juvrigujmie læssanieh jaepeste jaapan, jïh daelie aaj bïerne skaarah dorje krievvine. Daan våhkoen göökte bïernh stoerre skaarah dorjeme aktene krievvesne Guovdageaidnusne, båatsoesaemiej mietie dajvesne. Daan aejkien skaara lissien dorjesovvi bïernedajven ålkolen.

Saemiedigkieraerie Berit Marie Eira veanhta aamhtesegïetedimmietïjje bïernevuetjemeluhpiedimmien bïjre lea fer guhkie.

–Vihkeles vuetjemeluhpiedimmiem dagkerh aamhtesinie åadtjodh dan varke gåarede olles stuerebh skaarah dorjesovvh. Saemiedigkie veanhtede juvreåejvieladtjh luhpiedimmiem vedtieh skaarajuvrh vuetjedh dan varke skaara lea dorjesovveme. Seammalaakan dej skaaraj bïjre mah sjugniehtuvvieh sïrvejieliemisnie, Eira jeahta.

Juvrh vielie krööhkestieh goh gåatomekreekh

Saemiedigkieraerie aaj jeahta Saemiedigkie ij leah madtjeles juktie Romsa jïh Finnmaarhke leah stilleme govhte tjovkedåehkieh bïerneste utnedh.n.

–Dan åvteste ij leah daam veahkam jakseme dellie Byjresedepartemeente tjuara gaajhkh ohtsemh vuetjemen bïjre sjæjsjalidh. Destie aamhtesegïetedimmietïjje guhkebe sjædta, mij dovne båatsoem jïh sïrvejïelemem akten nåake tseahkan beaja, Eira jeahta.

Saemiedigkieraerie veanhta byjreseåejvieladtjh juvride vielie krööhkestieh goh gåatomekreekide, jïh tjïerteste daate ij leah akteraeresne Stoerredigkien nænnoestimmine mij jeahta dovne gåatomekreekh jïh juvrh edtjieh Nöörjesne årrodh.

–Jaepien 2015 mijjieh stoerre teehpemh utnimh mejtie bïerne lij dorjeme, joekoen Luvlie-Finnmaarhkesne. Dellie idtji luhpie vadtasovvh bïernem vuetjedh. Daate aaj vuesehte byjreseåejvieladtjh juvride vielie krööhkestieh goh gåatomekreekide, Eira minngemosth jeahta.

Jis gihtjehtimmiem sïjhth, gaskesadth saemiedigkieraeriem, Berit Marie Eira, mob. 913 28 626

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!