PRM: – Vi tar dette på alvor

En av ti sametingsansatte melder om mobbing og trakassering på arbeidsplassen. Sametingets direktør Rune Fjellheim iverksetter nå en rekke tiltak for å følge opp funnene fra medarbeiderundersøkelsen.

Ođas | Almmuhuvvon

I en fersk medarbeiderundersøkelse svarer 11,4 prosent av Sametingets ansatte at de har blitt utsatt for mobbing eller trakassering på arbeidsplassen de siste 12 månedene. Det er første gang statsansatte er blitt spurt om dette i den standariserte medarbeiderundersøkelsen som alle statlige organer bruker.

Til sammenligning svarte 8,6 prosent det samme i statsansatteundersøkelsen 2019.

– Denne undersøkelsen gir oss ikke nyansene i det hele bildet, men det gir en klar indikasjon på at vi har noe å ta tak i. 11 prosent er 11 prosentpoeng for mange, sier direktør Rune Fjellheim i Sametinget.

Tre prosent av de som har svart på Sametingets medarbeiderundersøkelse rapporterer om uønsket seksuell oppmerksomhet eller om kommentarer som har vært plagsomme eller krenkende.

Ansatte informert om funnene

Direktøren informerte alle Sametingets ansatte om hovedfunnene i medarbeiderundersøkelsen mandag 18. mars. Av de medarbeiderne som har svart bekreftende på spørsmålet om mobbing og trakassering, svarer de at mobbingen eller trakasseringen har blitt utført av kollegaer (56 prosent av svartilfellene) og overordnede (38 prosent av tilfellene), samt fra brukere og publikum (13 prosent av tilfellene).

– Sånn skal vi ikke ha det på jobb, sier Fjellheim.

Iverksetter flere tiltak

Direktøren vil de neste ukene besøke alle Sametingets kontorer sammen med tillitsvalgte i fagforeningene for å diskutere medarbeiderundersøkelsen med de ansatte. Det enkelte kontorsted er viktig fordi det er der den enkelte har sitt daglige virke. I Sametingets struktur er det ikke sammenheng mellom kontorsted og avdeling.

Alle avdelingene på Sametinget skal i tillegg gå igjennom resultatene av medarbeiderundersøkelsen og sammen identifisere tiltak for å både forbedre områder man er mindre god på og beholde de områdene man er gode på.

– Vi gjør dette i fellesskap med fagforeningene fordi både ledere og medarbeidere har et ansvar for hvordan vi oppfører oss på jobb, og for at Sametinget fortsatt skal være en trygg og god arbeidsplass. Samtidig har lederne et særlig ansvar for å følge opp de ansatte i sine avdelinger, sier Fjellheim.

Etablerer varslingskanal

Sametingets ledelse har gjennomgått de etiske retningslinjene for å tydeliggjøre nulltoleranse mot mobbing, trakassering og seksuell trakassering. I tillegg åpnes det en varslingskanal der de ansatte vil kunne varsle, også anonymt, om kritikkverdige forhold.

– Det har hele tiden vært mulig å varsle om uakseptable hendelser, men det har kanskje ikke vært like tydelig for alle hva, hvordan og hvem man kan varsle til. Vi har ikke mottatt varsler eller fått noen informasjon tidligere som skulle antyde det medarbeiderundersøkelsen har avdekket. Funnene er derfor overraskende, og alvorlige, sier Fjellheim.

Tidligere medarbeiderundersøkelser har ikke tematisert mobbing, trakassering eller seksuell trakassering slik som årets undersøkelse og Sametinget har derfor ingen sammenlignbare tall fra tidligere år. Fokuset på #metoo de siste årene har trolig bidratt til en økt bevissthet rundt temaet.

Svært engasjerte medarbeidere

Medarbeiderundersøkelsen i 2019 viser også at Sametingets ansatte generelt er svært stolte av sin arbeidsplass og at de er både motiverte og tilfredse. Hele 68 prosent av medarbeiderne rapporterer om høyt engasjement, mens 58 prosent rapporterer at det er høy eller svært høy gjennomføringsevne i Sametinget.

Dette er funn som går igjen fra tidligere undersøkelser, som sist ble gjennomført i 2016.

– Vi ønsker å beholde det som våre ansatte trekker frem som positivt ved arbeidsplassen, samtidig som vi tar tak i det som ikke er bra nok. Medarbeiderundersøkelsen er derfor svært viktig for oss i arbeidet med å forbedre oss som organisasjon, sier direktøren.

Funnene fra medarbeiderundersøkelsen vil også bli tatt opp i de årlige medarbeidersamtalene. I tillegg vil enkelte temaer også bli tatt opp under personalseminaret senere i år.

For mer informasjon:

Sametingsdirektør Rune Fjellheim er tilgjengelig for media tirsdag 19. mars fra klokken 1100, tlf: 91009320

Kontaktinformasjon til hovedtillitsvalgte i Sametinget:Kåre Balto (NTL), tlf: +47 78 47 40 55Cecilie Samuelsen Fagerheim (Akademikerne), tlf: +47 78 47 41 05
 

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!