Plenumslederens tale til fylkestinget i Finnmark

19.6 og 20.6 har fylkestinget i Finnmark møte på Sametinget. Plenumsleder ved Sametinget, Tom Sottinen, ønsket fylkestinget velkommen til Sametinget:

Ođas | Almmuhuvvon

Kjære fylkespolitikere i Finnmark,

Det er meg en stor glede å kunne ønske dere velkommen hit til Sametinget. Jeg er glad for at dere har ønsket å være her når dere nå skal avholde et av deres aller siste fylkestingsmøte i Finnmark. Det er forståelig om enkelte i salen føler et visst vemod og usikkerhet på en dag som denne, like naturlig er det at man har klare forventninger og forhåpninger når Troms og Finnmark etter planen skal slås sammen til ett felles fylke ved årskiftet.

Mye har blitt sagt om fremgangsmåten til sentrale myndigheter i denne saken, og Sametinget har også i sitt plenumsvedtak fra mai 2018 slått fast, at Sametinget ikke kan gi sin tilslutning til at fylkeskommunene i Troms og Finnmark skal slås sammen ved tvang. Vi har ment at en avgjørelse så stor må være frivillig og forankret i folket. Vi har også vært kritiske til at et vedtak om sammenslåing har blitt fattet uten at Sametinget har blitt konsultert, og uten at det blitt foretatt en grundig konsekvensutredning. Sjelden har vel avstanden fra nord til løvebakken i Oslo føltes større.

Sametinget er et urfolksparlament tuftet på samisk selvbestemmelse, som er en rett til å delta i avgjørelser som angår oss som folk. Vi kan derfor forstå de sterke reaksjonene til veldig mange i Finnmark i denne saken. Det har vært et heftig debattklima, noe som mange av dere fylkespolitikere også har erfart.

Fra Sametingets side er vi opptatt av å styrke de samiske lokalsamfunnene, og vi legger til grunn at regionreformen også vil påvirke samiske språk, samisk kultur og samisk samfunnsliv. En flytting av offentlige arbeidsplasser til samiske områder har betydning for utviklingen av det samiske samfunnet. En ytterligere sentralisering kan bidra til at forutsetningene for samiske språk, samisk kultur og samisk næringsliv- og utøvelse, svekkes. Det er mye som ennå skal på plass når det gjelder det nye tjenestetilbudet i nye Troms og Finnmark. Sametinget er klar til å ta mer ansvar for å sikre tiltak som styrker den samiske dimensjonen i det nye storfylket.

Sametingets utgangspunkt er at samiske språkrettigheter må opprettholdes og videreutvikles i de nye fylkene, og vi har anbefalt å etablere samiske navn til de nye fylkene. Det er fortsatt et stort arbeid som må gjøres for å sikre at samisk i større grad blir brukt i kontakt med offentlige organer, at man har muligheter til å bruke sitt språk når man benytter seg av et offentlig tjenestetilbud, samt at barn og unge får et tilbud om undervisning i eller på samisk som er av god kvalitet. Det må satses på samiske språk i barnehager, skoler, og kulturskoler, dette må gjøres i nært samarbeid mellom Sametinget, Fylkene og kommunene. Videre må vi sammen følge opp tiltakene som er foreslått i NOU 2016:18 Hjertespråket.

Sametinget, som et samisk folkevalgt organ, må inkluderes i diskusjonene når det gjelder samiske saker og perspektiver sammen med fylkene og staten. Det er staten som har det overordnede ansvaret med å sikre at hensynet til samene blir ivaretatt, men også fylkene må på eget initiativ følge opp samiske innbyggere og deres rettigheter og interesser. Det nye Troms og Finnmark vil ha en betydelig andel samisk befolkning, og fylkeskommunen skal som en svært viktig samfunnsutvikler, også ha en viktig rolle og forpliktelse for å ivareta og legge til rette for samiske interesser.

Det er viktig for Sametinget at den samiske befolkningen fortsatt skal være trygg på at de blir hørt og at geografi ikke står til hinder for en godt samarbeid om samiske saker. Vi har forventninger om en styrket dialog og et tett samarbeid mellom Sametinget og de regionale myndighetene. Sametinget har allerede per i dag samarbeidsavtaler med både Finnmark fylkeskommune og Troms fylkeskommune, og jeg er sikkert på at vi kommer til en god løsning også for den nye storregionen i nord.

Kjære fylkespolitikere,

Helt til slutt vil jeg ønske dere lykke til. Det skal bli spennende å følge diskusjonene i flere av sakene som dere skal behandle her i dag og i morgen. Måtte fylkestingsmøtet i Finnmark bli en minneverdig opplevelse.

Ollu giitu!

Takk for oppmerksomheten!

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!