Bæjhkoehtimmie Saemiedigkien veeljemelåhkoste

Bïevnesh tjïeltide almetjelåhkoen bïjre mij olkese bïejesåvva gaskejaepien:

Ođas | Almmuhuvvon , ođasmahtton

Mieriedimmien mietie veeljemen bïjre Saemiedægkan § 4 2. lïhtse, Saemiedigkien veeljemelåhkoe edtja dorjesovvedh aaj daan jaepien gosse lea fylhkendigkie- jïh tjïelteståvroeveeljeme. Veeljemelåhkoe edtja olkese bïejesovvedh byögkeles vuartasjæmman dan gåhkese gåarede, jïh edtja ålkone årrodh dovne veeljemebiejjien.

Jaepien 2019 veeljemelåhkoe sæjhta tjïeltide vadtasovvedh dan varke dïhte gååvnese. Dïhte minngemes mierie juktie veeljemelåhkoem registreradidh lea ruffien 30. b. 2019. Sïejhmemes akte våhkoe vaasa daan daatoen mænngan åvtelen veeljemelåhkoe lea dorjesovveme jïh riejries olkese seedtesovvedh.

Saemieveeljemeståvroe tjïeltesne bæjhkohte gåessie jïh mennie sijjesne veeljemelåhkoe olkese bïejesåvva jïh aaj beavna luhpien bïjre jïh guktie edtja darjodh juktie krïevedh fiejlieh staeriesuvvieh. Dejnie tjïeltine gusnie voenges tsiehkieh dam krievieh, maahta bæjhkoehtimmiem darjodh goh ryöktesth bïevnese fïereguhtese mij lea veeljemelåhkoen sïjse tjaalasovveme.

Krïevenasse staeriedimmien jïh orrestimmien bïjre diekie seedtesåvva, Saemiedigkie  Ávjovárgeaidnu 50, 9730 Kárášjohka-Karasjok, e-påaste samediggi@samediggi.no. Krïevenasse edtja tjaaleldh årrodh jïh tjuara fåantoem tjïelkestidh.

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!