Bïevnesh veeljemelåhkoen bïjre

Sïjhth meatan årrodh tsevtsedh gïeh Saemiedigkesne?

Ođas | Almmuhuvvon

Saemiedigkie lea tjåanghkan bïejesovveme 39 tjirkijijstie 7 veeljemegievlijste. Akte veeljemegievlie lea tjåanghkan bïejesovveme ovmessie tjïeltijste. Seammalaakan goh stoerredigkieveeljemasse gusnie tjirkijh fïerhtede fylhkeste veeljie.

Juktie maehtedh saemiedigkieveeljemasse steemmadidh tjoerh Saemiedigkien veeljemelåhkosne årrodh. Men deejrih veeljemelåhkoe dïhte mij muana man gellie tjirkih mah Saemiedigkien sïjse veeljesuvvieh fïerhtede gievleste?

Datne maahtah meatan årrodh tsevtsedh guktie Saemiedigkie lea tjåanghkan bïejesovveme jis jïjtjemdh tjaalah veeljemelåhkoen sïjse dov gievlesne. Dov sïjsebïeljelimmie tjuara mijjen luvnie årrodh gaskejïjjen, ruffien 30. b. 2019 åvtelen.

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!