Deelleme læstoeraeriestimmijste saemiedigkieveeljemasse 2017

Mierie juktie læstoeraeriestimmiem sïjse seedtedh lea njoktjen 31.b. 2017 ts. 12.00 e-påasteadressese samediggi@samediggi.no. Maahta læstoeraeriestimmide aaj elektrovneles sïjse seedtedh, men vuelietjaalegelåhkoe  (paehperelåhkoe) tjuara seedtesovvedh Saemiedægkan adressese Sámediggi, Ávjovárgeaidnu 50, 9730 Kárášjohka-Karasjok.

Ođas | Almmuhuvvon , ođasmahtton

Krïevenassh læstoeraeriestæmman

Siebride mah leah registreradamme Saemiedigkien luvnie

Læstoeraeriestimmie tjuara unnemes 30 vuelietjaalegh utnedh almetjijstie mah leah registreradamme saemiedigkien veeljemelåhkosne gievlesne. Læstoeraeriestimmie maahta maaje jienebh vuelietjaalegh utnedh goh 30, men unnemes 30 almetjh tjuerieh amma læstoeraeriestimmien duekesne tjåadtjodh.

Læstoeraeriestimmie tjuara nommem utnedh akten tjirkijasse jïh akten sæjjasadtjetjirkijasse dej gaskem mah leah læstoeraeriestimmiem vuelietjaaleme.

Dastegh tjirkije jïh sæjjasadtjetjirkije eah leah bïeljelamme, dle åtna doh göökte bijjemes vuelietjaelijh goh tjirkijinie jïh sæjjasadtjetjirkijinie.

Siebride mah leah registreradamme Saemiedigkien luvnie

Siebrie tjoeri unnemes 60 steemmah åadtjodh aktene veeljemegievlesne jallh unnemes 200 steemmah abpe laantesne evtiebinie veeljemisnie (veeljeme 2013).

Daejtie krirride/dåehkide dle unnemes göökte dejstie ståvroelïhtsegijstie siebrien voenges goevtesisnie veeljemegievlesne edtjieh læstoeraeriestimmiem vuelietjaeledh.

Jis akte registreradamme siebrie læstoeraeriestimmiem buakta aktine ovregistreradamme dåehkine ektine, dle læjhkan krïevenasse lea faamosne unnemes 30 vuelietjaalegi bïjre almetjijstie registreradamme veeljemelåhkosne gievlesne.

Veeljemasse 2017 daah siebrieh krïevenasside illieh unnemes 60 steemmaj bïjre aktene veeljemegievlesne, jallh unnemes 200 steemmah abpe laantesne evtiebinie veeljemisnie:

Barkijekrirrie
Árja
Evtiedimmienkrirrie
Åelkieskrirrie
Nöörjen Saemiej Rijhkesiebrie
Saemiej åålmegekrirrie
Gaskoehkrirrie

Læstoeraeriestimmie edtja daah lissietjaalegh utnedh:

  1. Bijjieguvvie kandidaati reakedsbiejjien bijjelen
  2. Bijjieguvvie reakedsbiejjien jïh årromesijjien bijjelen dejtie mah leah læstoeraeriestimmiem vuelietjaaleme
  3. Dastegh akte kandidaate ij leah tjaaleme almetjeregisterisnie goh årroje veeljemegievlesne gosse læstoeraeriestimmie sïjse deellesåvva, tjuara akte bæjhkoehtimmie meatan årrodh kandidaateste mij jeahta satne sæjhta veeljedihks årrodh veeljemebiejjien
  4. akte kandidaate ij leah veeljedihks sov barkoen gaavhtan, akte bæjhkoehtimmie tjuara meatan årrodh kandidaateste mij jeahta satne lea barkoem orrijamme veeljemebiejjien

Gïetedimmie læstoeraeriestimmeste

Maahta læstoeraeriestimmiem bååstede gåhtjodh. Daate tjuara sjugniehtovvedh voerhtjen 20.b. 2017 åvtelen.

Saemiedigkien veeljememoenehtse sæjhta læstoeraeriestimmide gïetedidh jïh raeriestimmieh veeljemelæstojde jïh bååstedegohtjedimmiem veeljemelæstojste jååhkesjidh.

Jååhkesjimmiemierie læstoeraeriestimmijste lea ruffien 1.b. 2017.

Læstoeraeriestimmieh vuartasjæmman bïejesåvva iktemearan gosse sïjse båetieh.

Dastegh læstoeraeriestimmie ij mieriedimmide illh gosse sïjse deellesuvvieh, veeljememoenehtse tjuara voejhkelidh læstoem mieriedimmiej mietie buektedh rååresjimmiejgujmie læstoen tjirkijinie.

Gosse læstoeraeriestimmieh leah sïjse båateme, gaajhkh kandidaath sijhtieh bïevnesh åadtjodh dah aktene læstoeraeriestimmesne tjåadtjoeh, daan nuelesne aaj luhpien bïjre lutniestimmien bïjre syökedh.

Jis akte kandidaate jieniebinie læstojne tjåådtje jallh vuelietjaelije lea jieniebinie læstojne vuelietjaaleme, satne tjuara bïeljelidh mennie læstoeraeriestimmesne satne sæjhta tjåadtjodh.

Jis dagkeres bïevnese bååstede ij vadtasovvh, dellie dïhte sæjhta dennie læstosne tjåadtjodh mij voestegh sïjse deellesovvi.

Jarkelimmieh mah maehtieh dorjesovvedh læstoeraeriestimmesne

Dah mah raeriestimmiem buektieh maehtieh ajve jarkelimmieh læstoeraeriestimmesne darjodh juktie dam krïevenassi mietie darjodh. Ij leah nuepie jeatjah jarkelimmieh darjodh goh dïhte mij lea daerpies juktie læstoeraeriestimmiem öörnegisnie åadtjodh, v.g. ij leah luhpie jarkelidh mennie öörnegisnie kandidaath tjåadtjoeh dan åvteste ij leah madtjeles dejnie.

Jis akte kandidaate hiejhtesåvva læstoeraeriestimmeste, dellie ajve dah mah læstoem buakteme mah maehtieh sjæjsjalidh mejtie akte orre nomme edtja dan gåaroes sæjjan bïejesovvedh, jallh mejtie doh minngebe kandidaath bæjjese båetieh jïh læstoe aktem orre nommem vuelielisnie åådtje.

Laejhteme

Ij leah nuepie nænnoestimmieh laejhtedh mah leah dorjeme Saemiedigkien veeljememoenehtsisnie. Laejhtememierie lea 7 biejjieh bæjhkoehtimmien mænngan dejstie jååhkesjamme læstojste.

Lutniestimmie kandidaatijste

Maahta lutniestimmiem vedtedh dastegh kandidaate lea 60 jaepieh illeme eannan 2017 nåhkeme, jallh saemiedigkietjirkijinie orreme doh minngemes njieljie jaepieh jallh jis eah maehtieh laavenjasside gorredidh goh lïhtsege Saemiedigkeste bielelen fer stoerre dåeriesmoerh.

Bijjieguvvie unnemes- jïh jeenjemeslåhkoen bijjelen kandidaatijste læstoeraeriestimmide:

Veeljemegievlie 1 Luvlie: unn. 9, jeen. 10
Veeljemegievlie 2 Ávjovárri: unn. 9, jeen. 16
Veeljemegievlie 3 Noerhte: unn. 9, jeen. 12
Veeljemegievlie 4 Gáisi: unn. 9, jeen. 10
Veeljemegievlie 5 Jilliemearoe: unn. 9, jeen. 10
Veeljemegievlie 6 Åarjelsaemien: unn. 9, jeen. 9
Veeljemegievlie 7 Åarjel-Nöörje: unn. 9, jeen. 12

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!