Saemiedigkie barka ihke saemieh edtjieh åadtjoeh sijjen gïelem, sijjen kultuvrem jïh sijjen siebriedahkejieledem gorredidh jïh evtiedidh

Govlehtimmie raeriestimmine etihkeles njoelkedassi bïjre

Saemiedigkie govlehtæmman böörede raeriestimmien bïjre etihkeles njoelkedasside saemien healsoedotkemasse jïh dotkemasse saemien humaane biologeles materijaalese.

Barkoe Saetniesvoete- jïh måahtadimmiekommisjovnen mandaatine

Saemiedigkie laavenjassine åådtjeme raerine båetedh Stoerredægkan Saetniesvoete- jïh måahtadimmiekommisjovnen mandaaten bïjre.

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!