Kalendervisning:

Uke 39, 25.9.2017 - 30.9.2017

27.9 - 11:00
28.9 - 15:30
Dag 1

Samiske litteraturdager

Sametingets bibliotek inviterer til samiske litteraturdager på Diehtosiida i Kautokeino onsdag og torsdag 27. - 28. september. Litteraturdagene åpent for alle.

Les mer
27.9 - 11:00
28.9 - 15:30
Dag 2

Samiske litteraturdager

Sametingets bibliotek inviterer til samiske litteraturdager på Diehtosiida i Kautokeino onsdag og torsdag 27. - 28. september. Litteraturdagene åpent for alle.

Les mer

Uke 40, 02.10.2017 - 08.10.2017

Uke 41, 09.10.2017 - 15.10.2017

Uke 42, 16.10.2017 - 22.10.2017

20.10 - 12:00
22.10 - 15:00
Dag 1

Trygt Sápmi! Oadjebas Sápmi! Jasskis Sábme! Jearsoes Saepmie!

Guktie jearsoes sijjieh sjugniedidh saemien maanide jïh noeride? Mij raaktan akte raaste jïh akte daaresjimmie? Guktie ovvaajteles dåemiedimmiem heerredidh? Jïh maam edtja darjodh gosse daaresjimmieh sjugniehtuvvieh?

Les mer
20.10 - 12:00
22.10 - 15:00
Dag 2

Trygt Sápmi! Oadjebas Sápmi! Jasskis Sábme! Jearsoes Saepmie!

Guktie jearsoes sijjieh sjugniedidh saemien maanide jïh noeride? Mij raaktan akte raaste jïh akte daaresjimmie? Guktie ovvaajteles dåemiedimmiem heerredidh? Jïh maam edtja darjodh gosse daaresjimmieh sjugniehtuvvieh?

Les mer
20.10 - 12:00
22.10 - 15:00
Dag 3

Trygt Sápmi! Oadjebas Sápmi! Jasskis Sábme! Jearsoes Saepmie!

Guktie jearsoes sijjieh sjugniedidh saemien maanide jïh noeride? Mij raaktan akte raaste jïh akte daaresjimmie? Guktie ovvaajteles dåemiedimmiem heerredidh? Jïh maam edtja darjodh gosse daaresjimmieh sjugniehtuvvieh?

Les mer

Uke 45, 06.11.2017 - 12.11.2017

09.11 - 10:00

Kultuvreraerien jaepiekonferanse 2017: Saemien Sikne

Mah dïhte saemien lea jååhkesjamme goh akte bielie dehtie nasjonaale soptsesistie? Gubpede dïhte nænnoes politihkeles eadtjohkevoete saemien tjeahposne båata? Kultuvreraerie jïh Saemiedigkie vihkeles gyhtjelassh biejjieöörnegasse biejieh jaepiekonferansesne 2017. Gyhtjelassh ïedtjem utnieh dovne nöörjen jïh saemien tjeahpoe- jïh kultuvreaktööride.

Les mer

Uke 47, 20.11.2017 - 26.11.2017

Uke 49, 04.12.2017 - 10.12.2017

04.12 - 09:00
08.12 - 15:00
Dag 1
04.12 - 09:00
08.12 - 15:00
Dag 2
04.12 - 09:00
08.12 - 15:00
Dag 3
04.12 - 09:00
08.12 - 15:00
Dag 4
04.12 - 09:00
08.12 - 15:00
Dag 5

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!