Aamhtesh jïh tjaatsegh

Tjaatsegh jïh jïjnjh jeatjah paehperh jïh pdf:h mah leah bæjhkoehtamme mænngan Saemiedigkie tseegkesovvi 1989.

2018

01.11.2018
Last ned

Bijjemes bielie – aarvoeh jïh prinsihph maadthööhpehtimmesne

2016

27.10.2016
Last ned

Saemiedigkiebïevnese jollebe ööhpehtimmien jïh dotkemen bïjre

2015

15.9.2015
Last ned

Utredning. Kommunereformen og samiske interesser

2014

09.10.2014
Last ned

Sametingets handlingsplan for utvikling av læremidler 2015- 2018

2011

24.1.2011
Last ned

Sametingsmelding om opplæring og utdanning

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!