Saemiedigkien voereseraerie

Saemiedigkien voereseraerie lea akte raeriestimmeles årgaane Saemiedigkieraaran jïh edtja Saemiedigkiem viehkiehtidh Saemiedigkien voereserpolitihkem hammoedidh.

Ođas | Almmuhuvvon , ođasmahtton

Voereseraerien mandaate lea:

Voereseraerie bööresåvva lahtestimmiejgujmie båetedh saemiedigkieraerien soejkesjamme bïevnesidie, soejkesjidie jïh reektestimmide fïereguhten faagesuerkien sisnjelen.

Voereseraerie maahta aamhtesh bæjjese vaeltedh jïjtje vientien.

Dastegh voereseraerie sæjhta aamhtesh bæjjese lutnjedh mubpide goh saemiedigkieraerie, dellie tjuara dam darjodh guktie tjïelkelaakan vååjnoe daate lea voereseraerien lahtestimmie.

Voeresraerien lïhtsegh 2018-2021:

Julie Eira, Guovdageaidnu, Jillie-Finnmaarhke
Ester Fjellheim, Tromsdalen, Romse
Ingolf Kvandahl, Ballangen, Nordlaante
Lars N. Bransfjell, Praahke, Trööndelage
Berit Ellen Nikkinen Varsi, Karasjohka, Luvlie-Finnmaarhke

Sæjjasadtjh:

Ingrid Jåma, Oslo, Åarjel-Nöörje
Laila Somby Sandvik, Karasjohka, Luvlie-Finnmaarhke
Inge Andersen, Lødingen, Nordlaante
Jarl Even Roska, Unjarga, Luvlie-Finnmaarhke
Hans Eriksen,  Deatnu, Luvlie-Finnmaarhke

Eldrerådets møtebok 02/17 word ( 55.073 kB )
Eldrerådets møtebok 01/18 pdf ( 165.172 kB )
Eldrerådets møtebok 02/18 word ( 57.095 kB )

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!