Reeknegh Saemiedægkan

Naemhtie elektrovneles reeknegh jïh paehperereeknegh Saemiedægkan seedth.

Ođas | Almmuhuvvon , ođasmahtton

Ih maehtieh reeknegem seedtedh e-påastesne

Tjoerh reeknegh seedtedh goh elektrovneles reeknege jallh paehpierisnie påastesne.

Elektrovneles reeknegem seedtedh (EHF)

Digitaliseradimmieprievien mietie akte krïevenasse gaajhkh staateles gïehtelimmieh edtjieh reeknegh jïh kredihtenotah krïevedh EHF-formaatesne. Ålkoelaanten deallahtæjjah edtjieh standaardem PEPPOL BIS nuhtjedh.

Saemiedigkien elektrovneles reeknegeadresse lea Samiedigkien org.nr: 974760347

Edtja iktesth dongkijereferansem saarnodh: 1660 + dongkijen initiaalh, v.g.: 1660XXX

Gaskesadth dongkijinie dastegh ih leah referansem åådtjeme.

Maam tjoerh darjodh gosse leah deallahtæjja jïh edtjh EHF-reeknegem seedtedh?

Bïevnesh EHF:n bïjre DFØ:n nedtesæjrojne: https://dfo.no/kundesider/faktura/sende-en-faktura-til-en-statlig-virksomhet

Bïevnesh EHF:n bïjre Difin nedtesæjrojne: https://www.anskaffelser.no/leverandorer/slik-moter-du-det-offentliges-krav-til-digitalisering/faktura-og-kreditnota

Saemiedigkie lea åestije Ekonomijestuvremen direktoraateste. Maahtah DFØ:m gaskesadtedh jis dov leah gyhtjelassh elektrovneles reeknegen bïjre,
E-påaste: elfak@dfo.no,
Tellefovne: 40767157

Paehperereeknegem seedtedh

Dastegh datne ih reeknegh EHF-formaatesne seedth daelie, maahtah reeknegem paehpierisnie seedtedh påastesne Saemiedigkien reeknegeadressese:

Saemiedigkie - Sametinget
Fakturamottak DFØ
Postboks 4746 Torgarden
7468 Trondheim

Mïerhkh reeknegem dongkijereferansine!

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!