Barkoe Saetniesvoete- jïh måahtadimmiekommisjovnen mandaatine

Saemiedigkie laavenjassine åådtjeme raerine båetedh Stoerredægkan Saetniesvoete- jïh måahtadimmiekommisjovnen mandaaten bïjre.

Ođas | Almmuhuvvon , ođasmahtton

 Dan åvteste ræhpas tjåanghkoeh åtneme bïjre jarkan Saepmesne jïh dov raeiejgujmie båetedh. Daelie Saemiedigkie aalka Saemiedigkien lahtestimmiem darjodh, maam Saemiedigkien stoerretjåanghkoe edtja gïetedidh.

Akte kommisjovne mij nuekies ulmiem jïh sijjiem åådtje siebriedahkesne sæjhta maehtedh dïrreginie årrodh veanhtoeh jarkelidh. Dan åvteste vihkeles daelie gaavnehtidh mej siebriedahkesuerkiej bïjre kommisjovnen barkoe edtja årrodh.

Saemiedigkie vihteste saemien åålmege lea aktem staateles daaroedehtemepolitihken nuelesne orreme, mij veesi vielie goh 100 jaepieh. Gellie saemieh annje saejrieh guedtieminie daaroedehtemen mænngan, dovne goh almetjh jïh goh siebriedahke. Akte eevre vihkeles bielie måahtadimmeste lea ektie goerkese histovrijistie, ektie goerkese reakteste jïh ovreakteste dejpeli mah annje maehtieh ulmiem utnedh daan biejjien, jïh ektie goerkese histovrijen mïrhke bielijste sïerredimmine jïh daaresjimmiejgujmie mah guhkiem tsevtsieh. Akte ållesth jïh hijven måahtadimmie ij sån maehtieh sjugniehtovvedh åvtelen saetniesvoete lea tseegkeme jïh vihtiestamme dan gåhkese gåarede, jïh åvtelen dovne åejvieladtjh jïh siebriedahke meatoeh mij lea sjugniehtovveme jïh meatoeh dejtie konsekvenside aarebi politihke lea åtneme dejtie minngebe boelvide.

Ulmiemierie byöroe akte veele salkehtimmie årrodh mij autoriteetem vadta råajvarimmide mejgujmie edtja guhkiebasse barkedh. Juktie måahtadimmiem buektiehtidh dellie daerpies dah mah joekehtslaakan daaroedehtemem dååjrin jïh leah tsavtseme daaroedehtiemistie, nuepiem åadtjoeh soptsestidh jïh sijjen soptsesh buektedh. Akten kommisjovnen tjïrrh edtja orre daajroem jïh daajroebievnemem tseegkedh mij nuepie vadta daan beajjetje siebriedahkem Nöörjesne guarkedh.

Lohkh aaj: Første utkast til mandat for kommisjonen som skal se å fornorskingspolitikken overfor samer og kvener/norskfinner om dens konsekvenser 

Lohkh aaj: Stortingets vedtak om en sannhetskommisjon for fornorskningspolitikk og urett begått mot det samiske og kvenske folk i Norge

Lohkh aaj: Sametinget støtter en sannhets- og forsoningskommisjon

Lohkh aaj: Kronikk: – Mange bærer fortsatt generasjoners og egen bør tungt på ryggen

Saemiedigkie ræhpas tjåanghkoeh åtneme daesnie:

Måantan goevten 12. b., 18.00-20.00, Ä´vv Skoltesamisk museum, Neiden
Dæjstan goevten 13. b., 18.00-20.00, Várjjat Sámi Musea, Varangerbotn
Duarstan goevten 15. b., 18.00-20.00, Álttá Sámi Giellaguovddáš, Alta
Gaskevåhkoen goevten 21. b., 19.00-21.00, Gjenreisningsmuseet, Hammerfest
Duarstan goevten 22. b., 18.00-20.00, Senter for nordlige folk, Gáivuotna/Kåfjord
Duarstan njoktjen 1. b., 19.00-21.00, Samisk Hus, Oslo
Måantan njoktjen 5. b., 18.00-20.00, De Samiske Samlinger, Kárášjohka/Karasjok
Måantan njoktjen 12. b., 18.00-20.00, Gáisi giellaguovddáš, tjïelteståvroesavka, Tromsø
Dæjstan njoktjen 20. b., 18.00-20.00, Várdobáiki, Evenes
Gaskevåhkoen njoktjen 21. b., 18.00-20.00, Árran, Divtasvuodna
Duarstan njoktjen 22. b., 18.00-20.00, Sámi giella- ja kulturguovddáš, Porsáŋgu
Dæjstan voerhtjen 3. b., 18.00-20.00, LES-viessu, Guovdageaidnu
Måantan voerhtjen 9. b., 18.00-20.00, Fjellkysten hotell, Lavangen
Duarstan voerhtjen 12. b., 18.00-20.00, Stormen gærjagåetie, Bådåddjo
Måantan voerhtjen 16. b., 16.00-18.00, Samien Sijte, Snåase
Dæjstan voerhtjen 17. b., 18.00-20.00, Hotel Nordkyn, Kjøllefjord, Lebesby
Dæjstan voerhtjen 24. b., 18.00-20.00, Aajege Saemien gïele- jïh maahtoejarnge, Röörose
Gaskevåhkoen voerhtjen 25. b., 18.00-20.00, Best Western Plus Hotel Bakeriet, Tråante

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!