Evalueradimmie Duodjeinstituhtteste jïh duedtien bïhkedimmiedïenesjijstie

Telemarkforskning edtja Duodjeinstituhttam jïh duedtien bïhkedimmiedïenesjem evalueradidh. Evalueradimmie edtja gaervies årrodh njoktjen 2019.

Ođas | Almmuhuvvon

Saemiedigkien ulmie duadtan lea jienebh vytnesjæjjah mah duedtiem jielieminie gïehtelieh. Saemiedigkie sæjhta duedtiem evtiedidh goh akte jieleme  mij lea båetijen aajkan sjïehtedamme jïh mejnie fryöjstehte gïehtelidh, jïh sæjhta profesjonaliteete jïh dïeneste jieliemisnie læssanieh.

Duodjeinstituhtta (DI) akte institusjovne guhkies aerpievuekiejgujmie jïh aktem vihkeles råållam vaarjelimmesne jïh evtiedimmesne duedteste. DI dïedtem åtneme öörnegen åvteste duedtiebïhkedæjjajgujmie gellie jaepieh jïh öörnege bïhkedæjjah feerhmie abpe Saepmesne.

– Saemiedigkie uvtemes sæjhta daejredh mennie mieresne DI viehkehte Saemiedigkien ulmiem duedtine jaksedh. Sijhtebe aaj daejredh gïeh instituhten ovmessie faalenassh nuhtjieh, jïh man madtjeles utnijh leah faalenassigujmie. Saemiedigkien gaavhtan lea vihkeles vielie daejredh maam jielemebarkijh daarpesjieh, jïh mennie mieresne DI viehkehte jielemem daerpiesvoeth gorredidh. Saemiedigkie aaj sæjhta vielie daejredh mennie mieresne bïhkedæjjah  dam maahtoem feerhmieh mij  duedtiejieleme daarpesje, saemiedigkieraerie Berit Marie Eira jeahta.

– Telemarksforskning sæjhta gaskesem vaeltedh vaeljehke vytnesjæjjajgujmie jïh jielemebarkijigujmie. Mijjieh haestebe gaajhkesh dovnesh Telemarksforskningem jïh dam barkoem dah edtjieh darjodh hijvenlaakan dåastoehtidh. Saemiedigkieraerie stoerre veanhtadimmieh åtna illedahkide evalueradimmeste, jïh mijjieh gegkiestibie evalueradimmie sæjhta akte hijven våarome årrodh juktie strategijide guhkiebasse vuarjasjidh jïh duedtiejielemem bæjjese fulkedh jïh evtiedidh, saemiedigkieraerie Berit Marie Eira minngemosth jeahta.

Jis gihtjehtimmiem sïjhth jallh dov leah gyhtjelassh, gaskesadth saemiedigkieraerie Berit Marie P.E. Eira, +47 913 28 626

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!